Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heren M.D.XXXV. Ghepr. Tantwerpen by Michielen van Hoochstraeten, woonede inde Camnierstraete inde Rape. 1535. 4°. — Met houtsn.

68 bladen. Goth. letter. Nijhoff f. prov. 14 no. 850. AH typ. Mich. H. v. H., XVII, 73, XVIII 79.

Boven den titel het Bourgondische wapen met devies, er onder het wapen van Mechelen, op blad 4 verso (de voorzijde blank) het Mechelsche wapen gedragen door 2 engelen. Houtsnee-initiaaltjes. Kantteekeningen in hs.

128. Kuere — Dit is die — vanden Lande van Zeelandt. Ghepr. in

die vermaerde Coopstadt van Antwerpen in die Camer strate Bi mi Michiel van Hoochstraten woenende in die Rape. z. j. 4°.

4 bladen, Goth. letter. Nijhoff f. prov. 7 no. 1211.

Houtsnee-initiaal-op bl. 1 verso.

Gebonden achter Dinsiructie vanden hove van Hollant (no. 78).

129. Medecijn der sielen. Ghepr. Thantwerpen Bi mi Michiel Van

Hoochstraten. z. j. 8°. — Met houtsn. . 16 bladen, Goth. letter. Nijhoff, f. provis. 12 no. 692. Onderstrepingen enz. in rood.

Gebonden achter Sinte Franciscus souter, Leiden Jan Seversz. (no. 73).

130. Thibault (Jan), Den Tresoor vanden Preseruatyue remedien ende

cure (wel geexperimenteert) vander Pesten ende pestilentiale cortzen, metter declaratien ende oorspronck der natuerlijcker fleersijnen ende in wat manieren die moeten weder keeren, met sommighe allegatien ende recepten teghen die vallende siecte, Pleuresis ende Apoplexien. Ende tgene dat eenen perfecten Medecijn toebehoort, etc. Ghedr. Tantwerpen by- my Marten de Keyser 1531. 4». 10 bladen, kleine goth. letter. Titelvignet, vele houtsnee-initialen en wapentje aan het eind.

131. Bibel — Den —. Tgeheele Oude ende Nyeuwe Testament, met groter

neersticheyt ghecorrigeert, enz. Ghepr. Tantwerpen inden Mol, binnen die Camer poorte By mi Henrick Peetersen van Middelburch. 1535. f°. — Met houtsneden.

- 380 +102 bladen, Goth. letter, 2 kol. Nijhoff f. prov. 5 no. 1156. Art typ. Hendrik P.v. M. I I. De titel in rood en zwart, het eerste woord in houtsnee. Het geheel in breeden gefigureerden hontsneerand (grovere navolging naar die van Vorsterman N. T. 1534). Op de keerzijde een korte proloog; daarna een Tafele van 9 bladz. en de scheppingsvoorstelling in 6 tafereelèn naar Vorsterman 1533. — Het N. T. met titel (zwart gedrukt) in dezelfde omlijsting als de hoofdtitel Aan het eind Tafele op de Epistolen ende Euangelien (6 bladz.).

132. Spelen van sinne by den xix. gheconfirmeerden Cameren van

Rhetorijcken Binnen der Stede van Ghendt comparerende, verthoont,... op de questie, Welck den mensche steruende meesten troost is? Men vintse te coope Tantwerpen binnen de Cammerpoort brugghe int huys van Delft [To. Steelsius] 1535. 8°. 220 bladen, kleine Goth. letter. Nijhoff f. prov. 12 no. 671.

133. Bybel — Den — met groter neersticheyt gecorrigeert. Ghepr.

Tantwerpen op die Camerpoort brugghe, inden Schilt van Artoys, By my Hansken van Liesuelt 1538. f°. — Met houtsneden.

426 bladen, kleine Goth. letter, 2 kol. Nijhoff f. prov. 2 no. 74.

Titel rood en zwart, in houtsneeomlijsting. Deze ja in dit ex., evenals alle houtsneden, gekleurd.

Sluiten