Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

136. Paradijs — Dat — der lieffhebbenier sielen, vol inniger oeffeningen

des geests, in gebets wij se, vanden leuen ende lijden ons heeren, vanden heyligen sacrament, enz. wtgebrocht jerstmael doer die Carthusers in Coelen... ende nv wtter Coelscher spraken ouergeset ende anderwerf gedruckt. Gepr. Shertogenbossche, bij mij Geraert vander Hatart, woenende in die kerckstraet teghen sant Janskerk ouer. 1535. 8°. — Met houtsn.

204 bladen, Goth. letter. Nijhoff f. prov. 9 no. 1259. — Titel in houtsneerand. Aan het einde drukkersmerk.

137. Loor (Dierijck), Hyer beginnet dat Boecxken geheten Der liefden

oft der minnen Regel. Ghepr. tot Leyden By mij Peter Janszoen wonende op sinte Pancraes Kerchof 1537. Ende men salse te coope vinden tot Amstelredam in die wermes straet, ten huyse van Bartholomeus Jacobszoon Boeckvercoper ofte Librarier. Inden gulden Bibel. 8°. — Met houtsn.

76 bladen, Goth. letter. Moes, Amst. boekdr. T p. 134 no. 94. Smalle houtsneerandjes versieren den titel. Op de keerzijde een houtsnee, de kruisafneming. De tekst begint met een houtsnee-initiaal. • Aan het eind van den tekst in 16e-eeuwsch schrift in rood: „Item dit boek hoert toe trijn ... dochter, die et cricht die bidt er voer om gods willen".

138. LjfiueH — Dat verduldich —. Ghepr. tot Leyden Bij mij peeter

Janzoon woonende op sinte Pancracius kerckhof. Ende men salse te coope vinden Bij Bertholemeus Jacopzoon inden Gu[l]den Bijbel TamsterDam. z. j. 8°. — Met titelhoutsn.

36 bladen, Goth. letter, Moes, Amst. boekdr. I p. 142 no- 101.

De titel in rood en zwart gedrukt. Andere opschriften deels rood gedrukt, deels door den rubricator onderstreept. Een houtsnee-initiaal rood, groen en - blauw gekleurd. Gezamenlijke uitgaven van Peeter Jansz., en Barthol. Jacobsz.. zijn o. a. verschenen in 1537 (zie no. 137) en 1543. Zie Moes 1. c. no. 99.

139. Menno Simons, Dat Fundament des Christelycken Ieers... op

dat alder corste geschreuen. z. pl. 1539. 8°.

144 bladen, Duitsch-Goth. letter. Nijhoff in Het Boek 1914 blz. 291 no. 1967.

Oorspronkelijke druk . (volg. Nijhoff van Zwolle of Deventer), waarin de schrijver de Munstersche wcderdoopers „onse lieue broeders" noemt, wat in latere drukken is weggelaten.

Exemplaar in ouden leeren stempelband met sloten, die nog enkele kleinere traktaatjes van Menno Simons bevat. . Het behoorde in 1610 aan Israël Jacobszoon [van der Meersch], later aan C. A. van Wachendorff, van.1812 tot 1826 aan F. A. van Rappard, die het schonk aan Willem de Clercq.

140. Menno Simons, Voele goede vnd Chrystelycke leringhen opden 25.

Psalm... in een maniere van bidden gescreuen. z. pl. 1539. 8°.

32 bladen, Duitsch-Goth. letter. Nijhoff in Het Boek 1914 blz. 291 no. 1968. Gebonden achter: Dat Fundament (no. 139).

141. Menno Simons die wunschet alle menschen den rechten vnde waren

neuwe geboorte die van bouen vth God is, enz. z. pl. en j. 8°. 12 bladen, Duitsch-Goth. letter, blijkbaar van dezelfde pers en van denzelfden tijd als dat Fundament 1539 enz. (zie no. 139 en 140), waarmede het in denzelfden band bewaard is. Er volgen nog: Een Lieffelijcke Vermaninghe ofte Onderwijsinghe wt Gods woort 1541, 16 blz., en: Brieven „aen de broeders te Franikar", en' „aen de Ghemeynte te Embden", 1555, 56. 8 blz.

Sluiten