Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

142. Schat — Den — der godlijcker liefden vol van gheestelijcke oefte-

ninghen nieditacien, ende vierighe ghebeden,... Te samen vergadert doer die Carthuyseren tot Colen. Ghepr. Thantwerpen, op die Lombaerde veste Teghen die Gulden hant ouer. By mi Symon Cock 1540. 8».

128 bladen, Goth. letter.

Titel rood en zwart gedrukt. Foutieve folieering, loopende tot Fol. cxxxi. Tal van toevoegingen in handschrift, deels op eën ingevoegde quaternachter Fol. xxx (lees lxxx) = bl. N i, deels aan het einde toegevoegd. Daarop volgt nog het slot van een ex. van Godschalc Rosemondt, Boecxken van der biechten, by Hendrick eckert van Homberch, 1517, 6 Junius. (andere druk dan no. 60).

143. Souter Liedekens Ghemaect ter eeren Gods, op alle die Psalmen

van Dauid: tot luchtinghe, en een gheestelijcke vermakinghe van allen Christen m nschen. Ghepr. Thantwerpen, op dye Lombaerde veste, tegen die gulden hant over By my Symon Cock 1540. 8°.

— Met muziek.

184 bladen, kleine Goth. en Rom. letter. Scheurleer, De Souterliedekens "Vil. Op den titel eene houtsnee met wijde barst dwars over (in facsim. afgeb. door

Scheurleer). De titel en de Nederlandsche tekst in rood en zwart gedrukt;

de notenbalken in rood. De Latijnsche tekst in kleine, rom. letter, zwart, in

een smallere kolom naast den Nederlandschen.

144. Rosegaert — Den — van den bevruchten vrouwen. Ghecorrigeert

enz. Noch sijn hier bi gheset veel addicien, enz. Ghepr. Thantwerpen op die Lombaerden veste by mi Symon Cock. z. j. S°.

— Met houtsn.

96 bladen, Goth. letter. Daniels en Moes, Centralbl. f. Bibl. XVI p. 117 no. 5.. Titel in rood en zwart. Afdeeldingen als in de vorige uitgaven. Op fol. 70 v. beginnen de addicien; de tafel is eerst daarna geplaatst, (zie no. 123).

115. Oordinantien statuyten ende edict des doorluchtigen ende onuerwonnen K. M. Karolus de vijfste vandien name altijt vermeerder des rijcx, gepub1. 4 Oct. 1540. Men vintse te coope in die... stadt van Bruessel op de grote merct in hemelrijc, By mi Marck martens, ende Tantwerpen op die camerpoort brugghe, in den schilt van Artoys [bij Jac. van Lies veld t]. 4°. 14 bladen, Goth. letter. Nijhoff f. prov. 7 no. 399. Op den titel een wapen gedragen door 2 cherubijnen.

146. Ordinantiën statuyten ende edict -enz. 4°.

20 bladen, Goth. letter. Tiele, Bibl. v. pfl. no. 9. Andere druk van het hiervoor beschreven boekje (no. 145). Op den titel dezelfde houtsnede.

147. Oeffeninghe — Dit is een schoon ende deuote oeffeninghe vander

passien ons liefs heeren Jesu Christi. z. pl. en j. (het slot ontbreekt). 8°. — Met houtsn.

56 bladen (? het ex. heeft er 55, A 1—G 7), Goth. letter.

Titel in rood en zwart; op den titel een houtsn., Jezus in een wijnpers met opschrift: ic hebbk db prbsse allee» bheteeden. Het boekje is geheel gedrukt met de letter van Hendrick den Lettersnijder, maar op den titel is ook een kleinere letter gebruikt.

118. Nicolai (Ludolphos), Dit is een oeffeninghe ende verclaringhe van dat eerste ende alder opperste ghebot der liefden gods. Ghemaect eerst in latijn énde na in duytsche. z. pl. en j. 8°. — Met houtsn. 20 bladen, Goth. letter.

De titel in vijf houtsneeranden. Op de keerzijde: Mozes ontvangt de wetstafeleu. Aan het slot Jezus aan het kruis tusschen de moordenaars. Op de volgende bladen eenige geschreven gebeden.

Sluiten