Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In den zevenden druk werden, in hoofdzaak, de volgende aanvullingen en' veranderingen aangebracht:

Bij het hoofdstuk „kaartpassen" werd de methode bijgevoegd door Mercator aangegeven voor het afpassen van een verheid op de wassende kaart.

In de afdeeling „Sterrenkunde" werd een kleine wijziging gebracht in de behandeling van de praecessie. Enkele bepalingen voorkomende in het hoofdstuk „het regelen van den tijd naar de zon" werden gewijzigd en iets toegevoegd over het begin van het astronomische nieuwe jaar. Bij „de maan" werd de aandacht gevestigd op het feit dat dé maximum declinatie van de maan niet juist 23£° is, wanneer de knooplijn der inaansbaan loodrecht staat op de lijn Ariës-Libra en werd aangegeven hoe de maximum declinatie in dat geval kan worden berekend. Bij de verduisteringen werd aangetoond dat de hoeken MAZ en M'AC in Fig. 71 niet juist gelijk zijn aan de breedte van nieuwe en volle maan en werd verklaard, hoe de breedte uit deze hoeken kan worden berekend.

In de afdeeling „Instrumenten" werd de beschrijving van inrichting en gebruik van „de grondverklikker" weggelaten, daar dit instrument bij de Nederl. Koopvaardijvloot niet, of hoogst zelden, wordt gebruikt.

In de afdeeling „het Kompas" werden bij de bespreking van het „magnetisme" wijzigingen aangebracht in eenige bepalingen, naar aanleiding van. de bijdragen „over de behandeling der kompastheorie" door den Heer j. van Boon in de Ootober-aflevering en van den Heer P. van der Zee in de December-aflevering van „de Zee" van 1913.

Door den bekenden schrijver F. B., die reeds zooveel belangrijke bijdragen, op allerlei gebied in „de Zee" leverde, werd ik, in de aflevering van Mei 1914 van dit tijdschrift, uitgenoodigd om een volledig voorbeeld uit de praktijk op te nemen voor de splitsing van den coëfficiënt B uit meerdere waarnemingen op verschiUende breedten, volgens de grafische methode van den Franschen zeeofficier M. E. Guyou. Gaarne hieraan gevolg gevende, werd zulk een voorbeeld opgenomen, dat ik, met de teekening, in dank ontving van den Heer L. Roosenburg.

Bij de beschrijving van den deflector van Clausen, werd ter meerdere duidelijkheid een nieuw figuur aangebracht.

Een beschrijving werd opgenomen van den nieuwen verkorten Nautical Almanac.

In het hoofdstuk „het samenstellen van een stuurtafel" werd het bewijs toegevoegd dat bij rondpeiling op een ver verwijderd voorwerp magn. peiling = gemiddelde der misw. peilingen 4- A.

Iets werd medegedeeld over de zeevaartkundige tafelen ter berekening van het hoogtepunt, lengtepunt en breedtepunt door den heer E. Peaux.

In zeer eehvoudigen vorm werd de berekening dei- watergetijden behandeld voor plaatsen waarvan de getij constanten bekend zijn.

De voorbeelden werden hierbij welwillend verstrekt door den Heer B. Peaux. Eenige vraagstukken op deze getijberekening betrekking hebbende, dank ik den Heer E. W. Hartman.

Januari, 1915.

De achtste druk onderging belangrijke veranderingen door de invoering van de zeevaartkundige tafels bewerkt door P. Haverkamp. September 1918. W. NOOEDUYN.

Sluiten