Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heet evenaar, evennachtslijn, linie of equator. De equator verdeelt de aarde dus in twee gelijke deelen, Noordelijk en Zuidelijk halfrond geheeten.

De pool in het Noordelijk halfrond heeT; Noordpool.

De grootcirkels, die door de polen gaan, noemt men meridianen of middagcirkels.

De meridiaan eener plaats op aarde, is dus de cirkel gaande door die plaats en door de beide polen. Een van die meridianen, naar willekeur gekozen, wordt de eerste meridiaan of nul-meridiaan genoemd.

Met behulp van genoemde cirkels kan men de ligging van een plaats op aarde bepalen en wel door de breedte en lengte van die

plaats. ' j i

De breedte van een plaats op aarde is de afstand van den equator^ tot de plaats, gemeten langs den meridiaan der plaats. Zij wordt geteld van den equator naar de polen, zoodat plaatsen op den equator op 0° breedte liggen. Plaatsen op het Noordelijk halfrond gelegen hebben Noorder-breedte.

De lengte van een plaats op aarde, is de loog van den equator, van den eersten meridiaan tot den meridiaan der plaats.

Een plaats ligt op Oosterlengte, als zij beoosten den eersten meridiaan ligt, op Westerlengte, als zij zich westelijk van^ den eersten meridiaan bevindt. De lengte wordt geteld van 0° tot 180 , zoodat 180° O.L. en 180° W.L. het zelfde beteekenen.

De meeste zeevarende naties kiezen den eersten meridiaan over Greenwich, waar zich een sterrenwacht bevindt. De meeste zeekaarten zijn voor dien eersten meridiaan berekend en de sterrenkundige opgaven in de almanakken evenzoo.

De Nederlandsche kustkaarten zijn berekend voor den meridiaan over Amsterdam. De Franschen nemen de meridiaan der Panjsche sterrenwacht als eerste meridiaan.

De kleine cirkels evenwijdig aan den equator getrokken noemt men parallellen. .. .

De parallellen, op ongeveer 23V2° aan weerszijden van den equator getrokken noemt men keerkringen; die in het Noordelijk halfrond den Kreefts-, in het Zuidelijk halfrond den Steenbokskeerkring.

De parallellen, op ongeveer 23i/2° van de polen getrokken, noemt men Noord- en Zuid-poolcirkel. ■

De keerkringen en poolcirkels verdeelen de oppervlakte der aarde in verschillende luchtstreken. De gordel tusschen de keerkringen heet verzengde luchtstreek of de tropen, de gordels tusschen de keerkringen en de poolcirkels worden gematigde luchtstreken genoemd, terwijl de gedeelten, bij de polen, door den poolcirkel begrensd, koude luchtstreken heeten.

De werkelijke warmteverdeeling over de aarde wijkt belangrijk af van die, welke deze wiskundige indeeling der aarde in luchtstreken of klimaatgordels aangeeft.

Meer overeenkomstig de werkelijkheid, worden de grenzen der klimaatgordels bepaald door de jaar-isothermen, dat zijn lijnen

Sluiten