Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. ... a—6

De afplatting wordt voorgesteld door de uitdrukking——, waarin

a de halve equator- of groote as en b de halve kleine of poolas is.

De graadmeting van Duinkerken naar Barcelona had ook ten doel een vaste lengtemaat te bepalen. Men wenschte die op een 40 millioenste gedeelte van den omtrek van een meridiaan te stellen en noemde die maat den Meter.

Volgens de berekeningen van Bessel is de Meter, zooals die is

vastcpateld niet . maar —- „„ ,nn van den omtrek en is

vastgesteld, mei 40000ooo' 40003423

daardoor de Meter, om het 40 millioenste gedeelte van den omtrek

van den meridiaan te zijn, ongeveer^ m.M. te kort.

De geografische of Duitsche mijl, waarvan er 15 gaan op één equatorgraad is volgens Bessel

40070368 M. _ .. „

= 7420,44 M.

360 X 15

De zeemijl waarmede op zee gewoonlijk gerekend wordt, is de gemiddelde waarde van 1 minuut van den meridiaan. Voor die gemiddelde waarde wordt genomen 1 minuut van een meridiaan op 45° breedte.

De lengte van 1° van een meridiaan op 45° breedte bedraagt

111119 4

111119,4 M. De lengte van de zeemijl is dus —^—— =± 1852 M-

Hoewel een meridiaanminuut op hooger breedte dan 45° langer is dan 1852 M. en op lager breedte dan 45° korter, heeft het in de praktijk der zeevaartkunde geen bezwaar, de meridiaanminuut overal even groot en gelijk aan de gemiddelde waarde van 1852 M. te stellen.

Door aldus te handelen wordt de afplatting der aarde verwaarloosd.

Bij de verdere behandeling der zeevaartkunde zal de aarde steeds beschouwd worden als volkomen bolvormig. Alleen bij de herleiding van de maans gemeten randshoogte tot ware middelpuntshoogte zal een uitzondering worden gemaakt.

Zooals wij later zullen zien, wordt de vaart van een schip uitgedrukt in zeemijlen per uur of in viervouden van zeemijlen per wacht.

Het viervoud van een zeemijl bedraagt 4 X 1852 M. = 7408 M., welke maat ook wel geografische mijl genoemd wordt. Het is duidelijk, dat deze maat eenigszins verschilt met de eigenlijke geografische mijl, die 4' van den equator of 7420,4 M. lang is. In de praktijk wordt evenwel de geografische mijl gelijk gesteld aan vier zeemijlen.

Ten slotte zij nog opgemerkt, dat de Engelschen behalve de zeemijl (nautical mile) van 1852 M. nog andere mijlen gebruiken, waaronder de statute mile die 1609 M. lang is. Deze laatste mijl

Sluiten