Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Engelsche kaarten aangeduid met «Life boat" (afk. L.B.) en vuurpeilstations met „Rocketstation" (afk. R.S.). De lichten hebben de volgende beteekenis:

Vast licht (fixed light. Afk. f.). Een vast licht van standvastige lichtsterkte. e a \

Vast licht met schitteringen (fixed and flashmg. Afkorting t; n.J. Een vast licht dat met gelijke tusschenruimten van minstens 5 secunden schitteringen vertoont van grootere lichtsterkte, die somtijds kleuren vertoonen verschillende van die van het vaste licht.

Draailicht (revolving light. Afkorting rev.). Een wit of gekleurd licht dat schitteringen vertoont van regelmatig toenemende en weer afnemende lichtsterkte, die afgewisseld worden door verduisteringen van gelijken duur.

Schitteflicht (flashing light. Afkorting fl.). Deze lichten vertoonen * öf plotseling optredende schitteringen van gelijke lichtsterkte door korte verduisteringen van gelijken duur afgewisseld, öf meerdere snel op elkaar volgende schitteringen gevolgd door een langere ver(luistering* 1 ^^"

Afgebroken licht (occulting. Afkorting occ). Een vast licht, dat gedurende langere tusschenpoozen door één of meer korte verduisteringen wordt afgebroken.

De cirkels rond de lichten getrokken geven de grenzen aan, waarbinnen die lichten bij helder .weer te zien zijn, voor een waarnemer met een ooghoogte van 4.5 M. boven water. Voor een vast licht is de cirkel een volgetrokken lijn, voor de overige lichten zijn de lichtcirkels gegolfd.

De richtingen van vloed- en ebstroom en het kenteren van het getij worden door pijltjes aangegeven. De snelheid van den stroom wordt op sommige kaarten aangeduid door de lengte van de pijltjes. Is dit het geval, dan staat de snelheid in zeemijlen per uur, bij één der pijltjes opgegeven. Somtijds vindt men bij ieder pijltje een getal dat de snelheid in zeemijlen per uur aangeeft. In ieder geval is het noodig om de „Index" der kaart te raadplegen, daar de aanwijzingen omtrent kracht en richting van den stroom, m de verschillende zeekaarten nog al eens uiteenloopen.

De havengetallen (High Water Pull and Change, afkorting: H W F & C.) worden van sommige plaatsen opgegeven en de uren met Romeinsche cijfers aangeduid. Zij dienen voor het berekenen van de tijden van hoogwater op die plaatsen. Het verval (range) of de rijzing (rise) bij springtij (spring fade) en dood tij (neap tide) vindt men somtijds opgegeven, gewoonlijk in Engelsche voeten (zie hierover de 12e Afdeeling). ~*h ,

De kompasrozen dienen om koersen of peilingen at te zetten. Op sommige kaarten zijn de rozen uitsluitend magnetisch Up andere kaarten vindt men concentrisch geplaatste rechtwijzende en magnetische rozen. _ v

Bij iedere kompasroos staat het bedrag der variatie, doch daar deze veranderlijk is, dient men er op te letten voor welk jaar de

Sluiten