Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

variatie geldt. Op de kaart wordt dat jaar opgegeven. De jaarlijksche verandering der variatie vindt men op variatiekaarten.

Ankerplaatsen (Anehorages) worden in de kaart aangewezen door ankertjes.

Hoewel de kaart naar MERCaTOR's projectie de aangewezen zeekaart is, bestaan er verschillende andere projecties, die ook voor den zeeman van veel belang kunnen zijn. Daartoe behooren:

De stereografische projectie.

Ofschoon het woord een meer algemeene beteekenis heeft, n.1. de perspectivische voorstelling van een lichaam op een plat vlak, heeft het in de sterren- en zeevaartkunde een engeren zin.

Denken wij ons met het oog in de pool der aarde p (Fig. 7) en Yjq h zÜ EQ &e equator, dan zal de rechte

lijn van p naar een punt a van het E tegenovergestelde halfrond getrokken,

den equator in een punt b snijden Wij noemen dan b de polaire stereografische projectie van a.

Ligt het oogpunt in den equator en p wordt er op een meridiaan geprojecteerd, die met het oogpunt 90° in lengte verschilt, dan noemt men de voorstelling een equatoriale stereografische projectie.

De voordeden van de stereogr. proj. zijn: 1°. alle cirkels, zoowel groote als

^ Kieine, op aen doi getrokken, worden

als cirkels of als rechte lijnen geprojecteerd, al naarmate de cirkel, die geprojecteerd moet worden, niet of wel door het oogpunt gaat. 2°. de snijdingshoek van twee cirkels op den bol is gelijk aan dien van de beide projecties.

Hieruit volgt, dat de meridianen en parallellen elkaar op een stereografische projectie rechthoekig snijden, en, dat bijv. hoogteparallellen (waarover later) op de stereogr. proj. door cirkels worden voorgesteld.

De zoogenaamde wereldkaarten zijn veelal equ.-stereogr.-projecties, met den meridiaan over Ferro als projectie vlak.

De orthografische projectie.

Bij deze projectie stellen wij ons het oogpunt op oneindigen afstand voor. Lijnen uit het oogpunt getrokken staan dan alle loodrecht op het projectievlak. Vandaar het woord orthografisch, dat afgeleid is van recht, of rechtop en schrijven.

Ligt bij deze projectie het oogpunt in het verlengde vlak van den equator, dan worden de meridianen door ellipsen voorgesteld, terwijl de parallellen zich als rechte lijnen projecteeren.

Orthografische projecties worden alleen gebruikt voor kleine oppervlakken.

Zeevaartk., 8" dr. 2

Sluiten