Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan 3 a 4 streken, dan mag .men, om den behouden koers in de wacht te vinden, de verschillende koersen middelen. Men doet dit, door achter eiken koers te stellen, hoeveel hij van een willekeurig aangenomen streek verschilt, deze verschillen op te tellen en te deelen door het aantal koersen.

Voorbeeld. Gestuurd en gelogd:

van 't W. P.V. 1 NtO. 6 mijl. 9 str.

3 N. 7* W. 7 „ 772 „ 5 Noord 8 „ 8 „

7 NtW. 74 W. 7 „ 672 „

28 mijl. 78/4 streek van 't W., dus Ni/4 W.

Behouden koers en verheid op de P.V. is dus N 1/4 W. 28 mijl.

Men had even goed bijv. van 't Noorden kunnen rekenen, doch dan had men op de algebraïsche teekens moeten letten.

Loopen de koersen meer dan 3 a 4 streken uiteen, dan is het zaak, slechts diegene bij elkaar te nemen, die genoegzaam overeenkomen, en bij hèt einde der wacht twee of meer koersen en verheden in het journaal te schrijven.

Voorbeeld. Gestuurd en gelogd:

van 't Z. van 't Z.

E.W. 1 ZtW. 6 mijl. 1 str.

3 ZZW. 7 „ 2 „

5 West 5 „ 8 str.

7 WtZ. 7 „ 7 „

9 — ' 12

Behouden koersen en verheden op E.W. zijn dus: li/2 str. — ZtW. 72 W. 13 mijl. 7»/8 „ -W.72Z. 12 \

Beide koersen en verheden worden in 't journaal geschreven.

Wanneer, de vaart in het eene gedeelte der wacht, door ongestadigen wind bijv., aanmerkelijk verschilt van die in het andere, en ook de koersen veranderen, dan zal men niet kunnen volstaan, met eenvoudig het gemiddelde der koersen te nemen. Het is n.1. duideljjk, dat er, als men bijv. opgeteekend vindt NO. 2 mijl en ONO. 8 mijl, niet NOtO. zal' behouden zijn, maar dat de koers dichter bij ONO. zal vallen.

Om in zulk een geval den meest waarschijnlijken koers te verkrijgen, vermenigvuldigt men elke gelogde vaart met het aantal streken van den daarbij behoorenden koers, van dezelfde streek der roos gerekend en deelt de som dier producten door de som der gelogde mijlen. De verheid wordt op de gewone wijze bepaald.

Sluiten