Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het in rekening brengen van kracht en richting van den stroom j noemt men stroomkaveling.

Hierbij kunnen zich de drie volgende gevallen voordoen.

1°. Gegeven de afgevaren plaats, koers en verheid, benevens kracht en richting van den stroom, gevraagd de bekomen plaats.

2°. Gegeven de afgevaren en bekomen plaats, benevens koers en vaart van het schip, gevraagd kracht en richting van den stroom.

3°. Gegeven de afgevaren en bestemmingsplaats, benevens kracht en richting van den stroom, gevraagd welken koers men sturen moet en hoeveel mijl gemaakfo moet worden om die bestemmingsplaats te bereiken, indien het schip een zekere vaart loopt.

Het eerste geval komt in de praktijk betrekkelijk zelden voor, daar de stroomingen in 't algemeen nog te weinig bekend zijn. Mocht het voorkomen, dat wij met voldoende zekerheid op kracht en richting van den stroom kunnen rekenen, dan koppelt men den stroom als een gewonen koers. Naar 't rond koppelende, moet de stroom staan bij den koers, waarop hij betrekking heeft. Heeft men één zelfden stroom gedurende het etmaal, dan plaatst men dien, naar het rond koppelende, in het midden van de koersen. Loopt de stroom bijv. gedurende twee wachten, dan plaatst men den stroom tusschen de koersen van die beide wachten in.

Naar het plat koppelende, is het onverschillig, waar de stroom geplaatst wordt; gewoonlijk onder de gezeilde koersen en verheden.

Voorbeelden.

1. (Naar het plat). Een schip stuurt van een plaats, gelegen op 20°6' Z.b. en 110°20' O.L. gedurende één wacht ZO l/2 O. 28 mijl. Indien er een stroom om de N.O. loopt van 48 mijl in het etmaal, vraagt men de bekomen plaats.

De stroom bedraagt 48 mijl in 't etmaal, dus 8 mijl in de wacht.

A b. afw.

Koersen. Str. v. j ~ ~ ZT-

N. Z. O. W.

1 ' i i i

ZO »/« O. 4»/8 28' — 17',6 21',8 —

NO. (stroom). 4 8' 5',7 — . 5',7 —

17',6 27'5

Afg.b. = 20° 6'Z. 5',7 Ab.= 11',9Z. n',9 Bek. b. = 20°17',9 Z. #Afg. L. = 110°20' O.

M.b. = 20°12' AL= 29',6 0.

nat. sec 20°12'= 1,066 Bek.L. = 110°49',6 O.

A L. = afw. X sec M.b. = 27',5 X 1,066 = 29',6

2. Koppelkoers. met stroom (naar het rond). Van 22°38' Z.b. en 47°10' O.L. is gezeild: N51°0 24 mijl, Z28°0 20 mijl, Z67° 0 24 mijl, Z 45° O 28 mijl, Z11°W 32 mijl en Oost 28 Mijl. Gedurende de beide

Sluiten