Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KoersPortl.n.Schip=Z48°W. { ,

v=20',2 |Ab= 1'W

b. Porti. =.50°31^8 K \5 = 3523,43 b. Schip = 50° 17',8N. W = 3502,25

V?-\5' = 21',18 ) j _

K. = 48° fAL- — 23,5W.

L. Porti. = 2°27',3W.

t, a t , L. Schip = 2°50', 8 W.

De A L. kan natuurlijk ook door Middelb. berekend worden.

De vièrstreeks-peiling.

Een eenvoudig soort peiling met verzeiling is de zoogenaamde vierstreeks-peihng.

Wanneer een schip zich volgens de koerslijn CD, Fig. 17 nabij een bekend landpunt P beweegt, dan wordt door middel van de log de verheid bepaald tusschen de beide standplaatsen van het schip, toen P op vier streken aan stuurboord, en toen P dwarsuit

wera gepeild. Die verheid wordt in de figuur door AB voorgesteld.

A ABP is rechthoekig en gelijkbeenig, omdat /^BAP = 45° is.

Derhalve AB — BP.

Op 't oogenblik, dat P dwars gepeild is, weet men natuurlijk ook de richting. Is de ware koers in de figuur bijv. WJSTW, dan is de ware peiling van P op 't oogenblik van dwarspeilen NNO. De afstand BP is nu ook bekend en daarmede de

standnlaofa van Viaf onV.;^

TT o^mjJ.

™„Q„„+ 'k i -j- . , , Het voorgaande meer algemeen opgevat geeft aanleiding tot het volgende-

Indien men vooruit een bekend punt in 't zicht loopt, kan men

den hoek bepalen dien de peilingslijn van dat punt en dè koerslijn

met elkaar maken. Vervolgt men dan den koers totdat die hoek

tweemaal zoo groot is geworden, dan zal de weg tusschen de beide

hTS^ÏÏ w Peihl?f afg6legd' gehJk zlJn aan den af8t^ van het schip tot het gepeilde punt

De Tafels XXVIA en XXVIB dienen voor afstandsbepaling tot een gepeild punt op het oogenblik van de 2° peiling bb peiling met verzeiling. Als de hoek tusschen 1° peilingslln en koerslijn a is de hoek tusschen de beide peilingsbjnen b de doorloopen verheid * en de afstand van het gepeilde pun x, dan is v:x = sinb:sina '

x = vX

stna

sin b

Tafel XXVIA geeft Tafel XXVIB geeft v voor de vaart

Sluiten