Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den meridiaan heeft, dan zal dat punt, na juist één aswenteling der aarde, weêr in den méridiaan zijn. Hoewel het punt Y geen volkomen, vast punt is, is hare verplaatsing zoo gering, ongeveer 0,01" per dag n.1., dat men zonder bezwaar de volgende bepaling kan geven:

Een sterrendag is de tijd, die verloopt tusschen twee achtereenvolgende bovendoorgangen van het punt T- .

of Een sterrendag is de tijd welke de aarde noodig heeft om juist eenmaal om haar as te wentelen.

De sterrendag wordt verdeeld in 24 sterrenuren en die weer in minuten en secunden.

Omdat de aswenteling der aarde eenparig is, zal ook de schnnbare beweging der vaste sterren eenparig zijn. Gelijke bogen worden -p, oq dus in gelijke tijden doorloopen.

De uurhoek van. een hemellichaam is de hoek aan de zijde van bovendoorgang, gevormd door den hemelmeridiaan van den waarnemer, en den declinatiecirkel, gaande door het hemellichaam.

Men noemt den uurhoek van een hemellichaam Oostelijk, als het hemellichaam zich aan de Oostzijde van den meridiaan bevindt. Het is dan rijzende en vóór den bovendoorgang.

De uurhoek is Westelijk, als het hemellichaam zich aan de Westzijde van den meridiaan bevindt. Het is dan dalende en na den bovendoorgang.

In Fig. 36 bevat de uurhoek TPS het zelfde aantal graden, als de boog AE van den equator; in 't algemeen kan men zeggen, dat de uurhoeken gemeten worden door de overeenkomstige bogen van den equator; vandaar, dat bogen van den equator, in 't bizonder de rechte opklimming van hemellichamen, in plaats van in graden, in uren worden uitgedrukt en wel om het verband, dat er bestaat tusschen de uurhoeken van hemellichamen en hunne R.O.

Daar de som van de overeenkomstige equatorbogen van den Westelijken en den Oostelijken uurhoek van een hemellichaam den geheelen equator vormen, kan de Oostelijke uurhoek vaneenhemel-

T

/_TPS', Fig. 36, of het aantal sterrenuren, verloopen sedert de ster S' in den meridiaan was, zal dus juist een zooveelste deel van een sterrendag zijn, als de hoek, in graden uitgedrukt, een deel is van 360°. Is dus /_TPS' bekend, dan

N weet men hoeveel sterrenuren er verloopen zijn, sedert de ster in den meridiaan was. Van daar, dat die hoek, gevormd door declinatiecirkel van de ster en hemelmeridiaan, de uurhoek van de ster wordt genoemd.

Sluiten