Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijden begon men op te merken, dat die sterrenregens zich op bepaalde tijden herhaalden en kwam men tot de onderstelling, dat zoo'n meteoorstroom een verzameling van zeer kleine lichamen is, die zich in een gesloten baan om de zon beweegt.

Snijdt deze kring de aardbaan en is de meteorenbaan overal met meteoren bezet, dan zullen op 't oogenblik, dat de aarde het snijpunt bereikt, de daar aanwezige lichaampjes onder den invloed komen van de aantrekkingskracht der aarde, in den dampkring dringen, door hun groote snelheid in gloeiing geraken en als vallende sterren zichtbaar worden. Waarschijnlijk is de ruimte tusschen de planeten opgevuld met een ontzaggelijke menigte meteoorstroomen.

Ten slotte zij nog opgemerkt, dat er zeer waarschijnlijk verband bestaat tusschen meteoren en kometen, daar de nabijheid van een komeet veelal gepaard gaat met prachtige sterrenregens.

De wetten van Keppler.

Het stelsel van Coppernicus verklaarde nog niet geheel en al de verschijnselen, die de planeten aanbieden. De fout lag in de uitmiddelpuntige cirkels. Keppler (1571—1631), een tijdgenoot van Gallilei, maakte zich beroemd door de drie bekende wetten, die het stelsel van Coppernicus verbeterden.

1°. Alle planeten bewegen zich om de zon volgens elliptische banen, waarvan een gemeenschappelijk brandpunt in de zon ligt.

2°. De snelheid van een planeet in haar baan is zoodanig, dat de voerstralen in gelijke tijden gelijke perken doorloopen.

3°. De vierkanten van de omloopstijden der planeten zijn evenredig met de derde machten van de halve groote assen hunner banen.

De wetten van Newton.

Op 't einde der 17e eeuw kwam Newton (1642—1727) tot de volgende ontdekking.

1°. Alle lichamen trekken elkaar aan.

2°. De kracht waarmede twee lichamen elkaar aantrekken is evenredig met de massa's van die lichamen.

3°. De kracht waarmede twee lichamen elkaar aantrekken is omgekeerd evenredig met het . vierkant van den afstand waarop de zwaartepunten van die lichamen zich bevinden.

Toelichtingen.

le Wet van Keppler. De planeten en sommige kometen beschrijven elliptische banen, andere kometen parabolische of hyperbolische banen om de zon. Deze wet meer algemeen opgevat luidt dus:

De banen, die de planeten en kometen om de zon beschrijven zijn kegelsneden. Het gemeenschappelijk brandpunt ligt in de zon.

Een ellips is een plat vlak begrensd door een kromme lijn, wier punten de eigenschap hebben dat de som hunner afstanden tot twee vaste punten, in het vlak der kromme, een standvastige waarde

Sluiten