Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft. Die standvastige waarde is de groote as of grootste middellijn van de ellips. De kleine as of kleinste middellijn van de ellips, deelt de groote as rechthoekig midden door. De twee vaste punten heeten de brandpunten.

Wanneer men in een ellips uit een der uiteinden van de kleine as een cirkelboog beschrijft met de halve groote as als straal, dan zijn de snijpunten van dien cirkelboog met de groote as de brandpunten van de ellips.

De lijn die een punt van den omtrek eener ellips met één der brandpunten verbindt heet voerstraal.

2e Wet van Keppler. (De Wet der perken).

Door een perk verstaat men een elliptischen sector, d.i. een deel van een ellips, begrensd door twee voerstralen uit één der brandpunten getrokken en den boog der ellips begrepen tusschen die voerBtralen. De bedoeling der wet is, dat bij twee perken van gelijke oppervlakte, de bogen in gelijke tijden door een planeet worden doorloopen.

Om deze wet te bewijzen is Z in Fig. 46 de zon, terwijl een planeet zich op een bepaald oogenblik in A bevindt.

Wanneer AF de weg voorstelt die de planeet in een klein tijdsverloop zou afleggen, uitsluitend ten gevolge van de aantrekkingskracht der zon en AH de weg in dat zelfde tijdsverloop, uitsluitend ten gevolge van de snelheid waarmede de planeet zich in de ruimte voortbeweegt, dan zal de planeet na dit tijdsverloop den weg AB hebben afgelegd die de resultante is van AF en AH. Na een 2e tijdsverloop, gelijk aan het eerste, zal de planeet in C zijn aan-

Fig. 46.

Sluiten