Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich. verplaatst van Ax naar A2, A3, A4 enz de projectie der zon aan de hemelsfeer achtereenvolgens de punten Zx, Z2, Zs, Zt enz. inneemt, zoodat in een jaar de grootcirkel wordt doorloopen bekend als zonsweg of ecliptica.

„ Fig. 50 stelt de elliptische baan der

zon voor. De aarde staat in het brand¬

je ig. ju oicii, uc empiisuiie uatui uer

zon voor. De aarde staat in het brandpunt A'. De groote as van de ellips heet de lijn der apsiden. Als de zon zich het dichtst bij de aarde bevindt, als de zon dus in P staat, heet het, dat de zon zich in het Perigeum bevindt; dit heeft ongeveer 1 Januari plaats. Ongeveer 1 Juli, als de zon zoo ver mogelijk van de aarde verwijderd i. in het Apogeum. Beschouwt men de

is, staat de zon in A, d. i. in het Apogeum. Beschouwt men de aarde in haar beweging om de zon, dan staat de aarde ongeveer 1 Januari in het Perihelium en ongeveer 1 Juli in het Aphelium.

De excentriciteit van de Zonsbaan.

De lineaire excentriciteit of excentriciteit in iengtemaat van een ellips is de afstand van het middelpunt der ellips tot een der brandpunten.

In Fig. 50 is MA' = c de lineaire excentriciteit der ellips. De numerieke excentriciteit of excentriciteit in getalwaarde is de afstand van het middelpunt der ellips tot een der brandpunten, gedeeld door de halve groote as.

Stelt men de halve groote as AM=MP = a en noemt men de

numerieke excentriciteit e, dan is dus e = —.

a

De excentriciteit van de zonsbaan kan bepaald worden door meting van de middellijnen der zonneschijf. Stel, dat men de zonsmiddellgn meet, als de zon in 't Perigeum is, en zij dus de grootste middellijn heeft en evenzoo, als zij in het Apogeum de kleinste middellijn heeft. Wij noemen de grootste halve middellijn D, de kleinste d. In de Afdeeling „Hoogtecorrectiën" vindt men de bepaling van de ware halve middellijn en wordt aangetoond, dat de halve middellijnen omgekeerd evenredig zijn met de afstanden. In Fig. 50 is dan:

D:d=.AA':PA'.

D : d=(AM+ MA'): (MP—MA')

I): d — (a 4- c): (a—c) en daar e = — dus c = a.e

a

D : d = (a-\-ae): (a—ae) of D:d = (l +e) :(l—e) .

waaruit (D+ d): (D—d) = 2 :2e ' of e = D~d

'.. . \ D \ d

De waarde van D is 16'18' =978", de waarde van dis 15'46"=946". Zeevaartk., 8' dr. a

Sluiten