Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

middag. Van 12 uur 's middags tot 12 uur 's nachts noemt men namiddag. Bij een tijdstip dat in burgerlijken tijd is uitgedrukt moet dus altijd worden opgegeven of voormiddag (V.M.) dan wel namiddag (N.M.) bedoeld wordt.

In de zeemansalmanakken en ook bij zeevaartkundige berekeningen regelt men dit anders. Men laat den nieuwen dag op den middag beginnen, en wel 12 uren later dan den burgerlijken dag en, terwijl men dan op den middag zegt, dat het nul uur is, telt men door tot den volgenden' middag, dus tot 24 uur. Gebruikt men deze tijdsindeeling., dan noemt men dat het werken met Zeevaartkundigen tijd.

Streng genomen wordt met burgerlijken tijd bedoeld de tijd zooals die in de samenleving gebruikt wordt d. i dus middelbare tijd.

Evenwel wordt ook ware tijd, waarnaar de klok aan boord gewoonlijk wordt geregeld, volgens burgerlijke tijdsbepaling in tijd van den voormiddag en tijd van den namiddag uitgedrukt.

Zoowel ware tijd als middelbare tijd kunnen in zeevaartkundigen tijd worden uitgedrukt.-

3 Maart W.T. a/b 8U V.M. = 2 Maart W.T. a/b 20u. 3 Maart M.T. a/b 8U N.M. = 3 Maart M.T. a/b 8U.

Om een burgerlijk voormiddaguur dus in zeevaartkundigen tijd uit te drukken, telt men bij het voormiddaguur 12 uur op, laat het woord voormiddag weg en neemt men den vorigen datum. Om een burgerlijk namiddaguur in zeevaartkundigen tijd uit te drukken laat men eenvoudig het woord namiddag wég.

De jaartelling

Een tropisch jaar is de tijd, dien de zon noodig heeft om van het punt T, in datzelfde punt terug te keeren.

Om den gemiddelden duur van 't tropisch jaar te vinden, heeft men, op de wijze, zooals in Hoofdstuk XII is aangegeven, het oogenblik te bepalen waarop de zon in 't punt Y staat. Doet men dit na eenige jaren op nieuw, dan kan men nagaan, hoeveel dagen tusschen die twee waarnemingen verloopen zijn, en uit het verschil der aanwijzingen van de pendule, hoeveel uren en onderdeden daarvan. Deelt men dan het aantal dagen en onderdeden van dagen door het aantal jaren, dan krijgt men met groote nauwkeurigheid den duur van het tropische jaar. Men heeft daarvoor gevonden 365,2422 dagen of 365d5u48m468.

Een siderisch jaar is de tijd, dien de zon noodig heeft om van een vast punt van haar baan, in datzelfde punt terug te keeren.

Het punt Y verplaatst zich 50",2 per jaar tegen de richting der schijnbare jaarlijksche zonsbeweging in. Het is dus duidelijk, dat het siderisch jaar iets langer zal zijn dan het tropisch jaar. Om den duur van het siderisch jaar te vinden, heeft men: (360°—50",2): 360° = 365a,2422 : x

waaruit x = 365d,2563 = 365d6u9m9s.

Sluiten