Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ëen anomalistisch jaar is de tijd, dien de zon noodig heeft om van het Perigeum, in datzelfde punt terug te keeren.

Het anomalistisch jaar is weer iets langer dan het siderisch jaar, daar het Perigeum per jaar een verplaatsing ondergaat van 11",5 in dezelfde richting als die van de schijnbare jaarlijksche beweging der zon, dus van West naar Oost. Het aantal dagen, dat het anomal. jaar bevat, vindt men door de evenredigheid 360°: 360°0'11",5 = 365d,2563 : x waaruit x = 365d,6u13m488

Het burgerlijk jaar,- dat natuurlijk een geheel aantal, dagen moet bevatten, behoort in overeenstemming te worden genomen met het tropisch jaar, daar het van gewicht is voor de samenleving, dat er nauw verband besta tusschen het burgerlijk jaar en de afwisseling der jaargetijden, m.a.w,, daar het noodig is, dat het begin der verschillende jaargetijden in de opvolgende jaren steeds ongeveer op dezelfde datums valt.

Het gewone burgerlijk jaar heeft 365 dagen. Hierdoor verwaarloost men, ten opzichte van het tropisch jaar, jaarlijks 5"48m468, hetwelk na vier jaren 23"15m48 maakt. Door dit uit het oog te verliezen en 't jaar altijd op 365 dagen te houden, waren de Romeinen ten tijde van Julius Caesar, 45 v. Chr., geheel in de war. Men was volgens de jaartelling in de maand Juni en de zon was pas in 't punt YOm een eind aan de verwarring te maken, werd.het loopendejaar met 85 dagen vermeerderd en bepaalde Caesar, dat voortaan om de vier jaar het jaar een dag langer zou genomen worden en wel die jaren, welke door vier deelbaar zijn. Men noemt dit de Juliaansche tijdrekening of ouden tijd, volgens welke de Russen en Grieken nog rekenen.

Door om de 4 jaren het jaar eèn dag langer te nemen, nam men het jaar om de 4 jaar 24u—23u15m48= 44m568 te groot.' Dit maakte dat men ten tijde van Paus Gregorius XIII in het laatst der 16' eeuw een tiental dagen ten achter was. De Paus bepaalde toen, dat de 4e October 1582 gevolgd zou worden door den 15en October en verder, dat voortaan een eeuwjaar, dat dus volgens Juliaansche tijdrekening altijd een schrikkeljaar is, slechts dan een schrikkeljaar zou zijn, als het eeuwgetal door 4 deelbaar is. Volgens deze tijdrekening, de Gregoriaansche, krijgt men na 400 jaren nog slechts een verschil van een paar uren. De Juliaansche tijdrekening is nu 13 dagen bij de Gregoriaansche ten achter.

Het bovenstaande samenvattende is de Gregoriaansche tijdrekening aldus: een gewoon jaar duurt 365 dagen, een schrikkeljaar 366 dagen. De jaren welke door 4 deelbaar zijn, zijn schrikkeljaren, uitgezonderd de eeuwjaren waarvan het eeuwgetal niet door 4 deelbaar is.

Het jaar 1900 was dus geen schrikkeljaar. Het jaar 2000 zal wel een schrikkeljaar zijn.

Het burgerlijk nieuw jaar begint te middernacht tusschen 31 December en 1 Januari, dus op een tijdstip dat verschillend is voor alle plaatsen die in lengte verschillen.

Het astronomisch nieuw jaar begint op een zelfde oogenblik voor

Sluiten