Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van Schroefbladen, sleeplijn en raderwerk van denv teller zooveel mogelijk te bevorderen.

De sleeplijn of loglijn bestaat uit gevlochten touwwerk om draaien en kronkelen te voorkomen.

Als sleeplijn wordt ook wel een draad van aluminiumbrons van 2 m.M. dikte gebruikt. Met deze lijn worden zeer gunstige resultaten verkregen.

Bij het inhalen van den draad met schroef, heeft men te zorgen dat zoolang de schroef in het water is, de draad gelegenheid heeft om te draaien, anders zóu hij breken.

De draad wordt daartoe uit het oog van de deklog, in den wartel van een handvat gepikt. Men kan nu den draad inhalen, terwijl hij door den wartel, gelegenheid heeft door te blijven draaien. Voor verdere bizondèrheden leze men „De Zee" van 1898, Blz. 472.

De ondervinding heeft geleerd, dat de patentloggen, vooral bij groote vaart, dikwijle onnauwkeurig aanwijzen. Controle met de gewone log is dus altijd aanbevelenswaardig.

0e elektrische log van Granville.

De omwentelingen van een drijver worden naar een teller binnen boord getelegrafeerd. Het scheepsjjzer vormt daartoe met het zeewater en met een zinken buis aan den drijver het element. Eenige draden die rond den sleeper genomen worden, vormen den sluitdraad. Alle kracht komt op den sleeper, niet op de draden. Bij elke omwenteling wordt de stroom even gesloten en zoo het aantal omwentelingen getelegrafeerd.

III. SPIEGELWERKTUIGEN OF REFLEXIEINSTRUMENTEN.

De reflexie- of spiegelinstrumenten dienen tot het meten van hoeken.

Aan den wal kan een instrument, om hoeken te meten, althans in beginsel zeer eenvoudig zijn ingericht.

Zulk een instrument kan bestaan uit een verdeelden cirkelrand, om welks middelpunt een kijker in een vlak, evenwijdig aan dat van den cirkelrand, gedraaid kan worden.

Brengt men dan den cirkel in het vlak van den te meten hoek, en richt men den kijker, die voorzien is van twee elkaar in de as kruisende draden, beurtelings op de beide punten, waartusschen men den hoek wil meten, dan zal het verschil der aflezingen van de verdeeling, bij onveranderden stand van het instrument, den gevraagden hoek geven.

Aan boord van het bewegende schip is die onveranderde stand echter niet te verkrijgen, en is dat instrument daardoor onbruikbaar.

Een der eerste instrumenten, die aan boord gebruikt werden, en dat op het hierboven aangegeven beginsel berustte, was het Zee-Astrolabium. Een iets beter instrument was de Graadstok of Jacobsstaf, een instrument bestaande uit twee latjes loodrecht langs elkaar verschuifbaar. Het langste latje was voorzien van een verdeeling.

Sluiten