Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

èn schuift het electrische lampje om het daarvoor bestemde kokertje aan het tolhuis.

Met het oog op stroombesparing wordt voorloopig slechts één der draden van den accumulator ingesloten.

Vóór het in beweging brengen van den tol, wordt nu het beeld van het waar te nemen hemellicht in het veld van den kijker gebracht , zoodanig dat het bij horizontalen stand van den kijker, even boven of beneden den richtdraad van den kijker gezien wordt, naar gelang het hemellicht in den kijker zal dalen of rijzen.

£>e waarnemer gaat nu op een stoel zitten en neemt den octant in handen *). Een helper neemt de luchtpomp en plaatst de voeten op het voetstuk van de pomp. De waarnemer schuift het mondstuk van de slang over het tapstuk b, Fig. 88, onder de kraan. Hij opent de beide kranen en drukt den handel van het arrêt neer. De octant wordt vertikaal gehouden in de rechterhand die men op de knie laat rusten. De linkerhand omvat het mondstuk van de slang.

Op een teeken van den waarnemer drukt de helper den zuiger van de pomp krachtig geheel naar beneden en wacht. De wijzer van den vacuummeter slaat nu uit; zoodra hij terug is op nul roept de waarnemer „één". De helper trekt nu den zuiger snel op en duwt hem dadelijk weer geheel neer. Zoodra de wijzer weer terug is op nul, roept de waarnemer „twee" enz. Als de pomp goed is zijn 9 a 11 slagen voldoende om 15 a 20 minuten te kunnen waarnemen.'

Meer dan 12 slagen moet men niet geven, omdat anders kans ontstaat van beschadiging van pen en pot.

Zoodra na den laatsten slag de wijzer1 weer op nul staat, sluit de waarnemer kraan d en .geeft daarna den helper een .teeken, waarop deze achter elkaar zonder te rusten, twee krachtige slagen geeft. Hierdoor wordt de lucht uit het tolhuis gezogen. Zoodra na den tweeden slag, de zuiger neer is, sluit de waarnemer met de linkerhand onmiddellijk kraan c en maakt voorzichtig het mondstuk van de slang los. De wijzer zal nu uitgeslagen zijn tot 65 a 70 en blijft daar staan. De helper noteert de aanwijzing van het horloge.

De waarnemer heft nu met de rechterhand het instrument langzaam in de hoogte tot het oculair van den kijker voor het rechteroog komt. Hij zorgt daarbij het instrument niet te doen hellen, waardoor de tol tegen den wand van het tolhuis zou schuren. Met de linkerhand brengt hij de stangen van het instrument in de gewenschte positie.

Bij zonswaarneming wordt nu de zonnespiegel gesteld, zoodat de schaal voldoende verlicht wordt. Bij sterswaarneming sluit de helper den tweeden draad van den accumulator in, waardoor het lampje de schaal verlicht.

Door een langzame beweging van de alhidade wordt het beeld van het hemellichaam zoodanig in het veld gebracht dat men in verband

*) Sommige waarnemers geven er de voorkeur aan staande waar te nemen. Niet te ontkennen valt dat alsdan het lichaam van den waarnemer meer veerend werkt.

Sluiten