Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den middelbaren tijd een weinig te snel of te langzaam loopt. Graande weg zal er dus verschil ontstaan tusschen de aanwijzing van den tijdmeter en den middelbaren tijd te Greenwich. Dit verschil noemt men den stand van den tijdmeter tot M. T. Greenwich, gewoonlijk alleen den stand van den tijdmeter.

De stand van den tijdmeter is de tijd, die een tijdmeter, op een bepaald oogenblik, vóór of na is op den middelbaren tijd te Greenwich.

Is dus de, aanwijzing van een tijdmeter 4u10m58 pp 't oogenblik, dat het te Greenwich 0U M. T. is, dan vindt men den stand op de volgende wijze:

M. T. Gr.= 0U Aanw. tij dm. = 4n10m 5"

Stand tijdm. = — 4u10m 5S (Vóór) „ „ = +7u19m55s (na)

Men is gewoon het vóór en na zijn van den tijdmeter aan te duiden door de teekens (—) en (-{-), omdat, indien de tijdmeter vóór is de stand moet worden afgetrokken en bijgeteld indien hij na is.

In het voorgaande voorbeeld is de stand —4u10m58 of -f-7u49m558. Men kiest altijd den stand, die kleiner is dan 6 uren.

De keus en de teekens van den stand is, zooals blijkt, zoodanig, dat de stand algebraïsch bij de aanwijzing van den tijdmeter moet worden opgeteld, om den middelb. tijd Greenwich te krijgen.

Wij merken hierbij op, dat, wanneer een aanwijzing tijdmeter en de stand van dien tijdmeter tot M. T. Gr. op een bepaald oogenblik gegeven zijn, men altijd 12 uur in 't onzekere is omtrent den tijd Greenwich.

Deze onzekerheid wordt aan boord opgeheven, doordat men altijd, door de gewone klokken of horloges, weet hoe laat het ongeveer is op de plaats waar men zich bevindt; d.i. men weet altijd den gegisten waren tijd aan boord, daar de klokken aan boord zooveel mogelijk met waren tijd gelijk worden gezet. Bovendien kent men altijd de gegiste lengte. Men kan dus altijd de gegiste W.T. Greenwich berekenen uit W.T. a/b en gegiste lengte. Het rekenen met zeevaartkundigen tijd is daarbij aan te bevelen om vergissingen te voorkomen.

Voorbeeld.

14 Juli 1918 des voormiddags te 7°55m gegiste ware tijd aan boord is de aanwijzing van een tijdmeter 7u4m68. De stand van dien tjjdmeter is op dat oogenblik -f-2u3m48. Gevraagd de middelbare tijd te Greenwich als de gegiste W.L. 17° bedraagt. Aanw. tijdm. = 7u4m 68 14 Juli geg. W.T. a/b = 7u55mV.M.

Stand = +2n3m 48 13 „ „ „ = 19u55m

M.T.Gr.= 9n7m109 geg. W.L. in tijd— 1" 8m

13 Juli geg. W.T.Gr. = 21u 3m Uit de gegiste W.T.Gr. blijkt dus dat de M.T.Gr. uit aanwijzing tijdmeter en stand de volgende is:

13 Juli M.T.Gr. = 21u7m10s.

Sluiten