Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stand op 16 April te 0U = — 3u20m158 „ „10 „ „ „==— 3u19m57s

af

verloop in 6 dagen = — 18a

gang = — 3" (tijdmeter versnelt). Stand op 16 April te 0"= +5u34m108 „ „10 „ „ „ = +5u34m22s

af

verloop in 6 dagen = — 12B

gang = — 2S (tijdm. versnelt). Voor dat men naar zee gaat, wordt de stand van den tijdmeter op een bepaald oogenblik, gewoonlijk te 0U M. T. Gr., en de gang van den tijdmeter bepaald.

De eenvoudigste methode tot het bepalen van den stand is het waarnemen van de aanwijzing van den tijdmeter, wanneer op een bepaald oogenblik een tijdsein wordt gedaan. Hier te lande bestaat dit sein in het horizontaal laten vallen van een stel tijdkleppen, juist op den middelbaren middag, te Amsterdam volgens den meridiaan van den Westertoren (O.L. in tijd = 0u19m32s,l). Als waarschuwingssein worden de tijdkleppen vijf minuten voor dat zij vallen, opgezet. De lengte van Amsterdam op 0n M.T. toegepast geeft den M.T. Greenwich op 't oogenblik, dat de tijdkleppen vallen. Het verschil van den M.T.Gr. en de aanwijzing tijdmeter geeft den stand voor den tijd die het op dat oogenblik te Greenwich is.

In Engeland en in vele andere buitenlandsche havens worden voor de tijdseinen ballen gebezigd, die op een bepaald oogenblik vallen, maar niet overal op den middelbaren middag der plaats van waarneming. Men behoort zich dus bij aankomst in een haven te vergewissen van het oogenblik. waarop het tijdsein gegeven wordt.

Later wordt hierop nader teruggekomen, terwijl ook de overige wijzen waarop de stand bepaald kan worden, later zullen worden behandeld.

Voorbeelden.

1. Wanneer een tijdmeter aanwijst 9u13ra24s op 't oogenblik, dat de M.T.Gr. = 9u27m37" is, wordt de stand van den tijdmeter tot M.T.Gr. gevraagd.

M. T. Gr. = 9»27m37E Aanw. tijdm. = 9n13m24a ' Stand tot M.T.Gr.=4-0u14m138 .

2. Wanneer een tijdmeter aanwijst 5u19m258 op 't oogenblik dat de M.T. Batavia (Tijdklep) 0U is, vraagt men den stand van den tijdmeter tot M.T.Gr.

M.T. Batavia = 0U

O.L. in tijd= 7" 7m138,7

M. T. Gr. = 4u52m468,3 V.M. Aanw. tij dm. = 5U19m258 Stand tot M. T. Gr. =— 0u26m38',7

Sluiten