Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Trekt men (5) van (4) af dan volgt 242? = 3,12 of q = 0,01289. Deze waarde van q substitueerend in (4) of in (5) geeft T— 18 ,2. Verder vindt men p=z—78,85.

De formule wordt dus van af 29 Jan. 1881:

Dag.gang =—78,85-0,01 189w + 0,01289 (*—18°,2)«.

Met behulp van de formule, op bovenstaande wijze gevonden, kan men in zee den gang van eiken datum en elke temperatuur berekenen.

Het tijdmeter-journaal.

Om ten allen tijde de gedane waarnemingen met den tijdmeter, zoowel in zee als in een haven, te kunnen benutten, worden deze in een journaal opgeteekend. #_

Het tijdmeter-journaal zooals dit tegenwoordig bij de St. M.ij Nederland in gebruik is, verschilt vrij belangrijk van het journaal zooals dit oorspronkelijk door Dr. P. J. Kaiser voor die M.ij werd ontworpen.

In het oudere journaal werden n.1. p, q en T berekend, zooals in het hier voorafgaande voorbeeld. In dat voorbeeld werd aangenomen dat de temperaturen van elk tijdvak afzonderlijk • weinig uitéénliepen, in welk geval de berekening aldus ook zonder bezwaar kan geschieden.

In het nieuwere journaal wordt rekening gehouden met de omstandigheid dat men in de praktijk slechts zelden over drie zulke tijdvakken zal kunnen beschikken. Wel is het mogelijk om tijdvakken te verkrijgen waarvan de gemiddelde temperaturen voldoende uiteenloopen, doch gewoonlijk is, vooral in hèt koudere jaargetijde, de temperatuur in Nederland gedurende elk tijdvak zeer veranderlijk; dikwijls komen in 14 dagen tijds verschillen van 10° C. en meer voor. Alsdan is de gemiddelde gang gedurende het tijdvak niet die, welke de tijdmeter heeft bij de gemiddelde temperatuur. Ten einde aan het bezwaar te gemoet te komen dat de berekening van de gangformule van een tijdmeter uit de gegevens g2 =p 4- q (t2—T)2, g^p + qiti — T)2 en g0=p -\-q(t0—T)2 aanbiedt, wanneer gedurende een of meer tijdvakken de temperatuur zeer veranderlijk was, wordt in het nieuwere journaal gebruik gemaakt van de

formule g=p-\-q .

Deze formule door Dr. P. J. Kaiser afgeleid en aangegeven in zijn „Toelichting tot het Nieuwe Tijdmeter-Journaal der Nederlandsche Marine" luidt in woorden aldus:

De gemiddelde gang gedurende het tijdvak is gelijk aan p vermeerderd met q maal het gemiddelde van al de tweede-machten der verschillen tusschen T en de verschillende temperaturen t.

Tabel I van het nieuwere journaal der S. M.ij Nederland bevat de berekening van T, q en p met behulp van de waarden g2, gx en g0 of met de waarden g'2, cf\ en g\ uit Tabel II als de coëfficiënt van den tijd in aanmerking wordt genomen.

Sluiten