Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der horizontale magneetnaald of kompasnaald verandert dus door plaatsverandering. Zij wordt grooter naar den equator, kleiner naar de polen.

De verticaal ontbondene V, noemt men de verticale intensiteit der aardmagneetkracht.

Uit de formule V=.Tsini blijkt, dat de verticale intensiteit aan de magnetische polen gelijk aan de totale intensiteit daar ter plaatse dus het grootst en aan den magnetischen equator, waar i — 0° , nul is.

Storingen in den magnetischen toestand der aarde.

Zoowel de grootte als de richting der aardmagneetkracht veranderen op een zelfde plaats op aarde langzaam doch onophoudelijk.

Vooral de verandering in de variatie is betrekkelijk aanzienlijk. Te Parijs was in 1580 de variatie H1/2° Oost. De variatie werd daar sedert dien tijd voortdurend kleiner en was' in 1663 nul. Daarna werd de variatie West. De westelijke variatie had in 1814 haar grootste waarde, n.1. 22'/2°. Van af dat jaar vermindert de variatie; in de laatste jaren met ong. 10' per jaar.

Op variatiekaarten vindt men, voor verschillende plaatsen op aarde, het bedrag der jaarlijksche verandering van de variatie.

De veranderingen der inclinatie zijn minder groot. De inclinatie was in 1661 te Parijs 75°. Zij bereikte haar kleinste waarde "ollj20 in 1835 en was in 1851 weer tot 68'/20 geklommen.

Ook in de intensiteit der aardmagneetkracht worden in den loop der tijden kleine veranderingen waargenomen.

Behalve de hier genoemde zoogenaamde seculaire storingen komen nog kleine dagelijksche en ook plotselinge storingen voor in den magnetischen toestand der aarde. De dagelijksche storingen openbaren zich door kleine veranderingen in variatie, inclinatie en intensiteit, welke in elk etmaal met kleine wijzigingen terugkeeren.' Deze storingen zijn waarschijnlijk afhankelijk van den stand der zon ten opzichte van den horizon.

Daar deze storingen zeer gering zijn, zijn zij voor de praktijk der scheepvaart niet van belang.

Met veel waarschijnlijkheid mag worden aangenomen, dat de toestand van de zon invloed .heeft op den magnetischen toestand der aarde.

Plotselinge storingen worden veelal waargenomen bij aardbevingen. Ook het noorderlicht brengt de magneetnaald soms sterk in onregelmatige beweging.

OVER KOMPASSEN.

Het kompas aan boord in gebruik, bestaat in hoofdzaak uit den kompasketel, de roos en het nachthuis.

De kompasketel is van rood of geel koper. Rood koper is te verkiezen, daar geel koper een legeering is van rood koper en zink en in zink soms ijzerdeelen voorkomen, die afwijkingen van den magneetnaald zouden kunnen veroorzaken.

Sluiten