Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afwijking d16. De dwarsscheepsche compensatie-magneet wordt nu geplaatst en verschoven totdat de laatste afwijking gelijk is aan

De coëfficiënt C is nu gecompenseerd en daarmede de geheele semi-circulaire afwijking.

Om de kwadrantale afwijking te compenseeren laat men het schip West voorliggen en plaatst de week ijzeren bollen of cilinders zoodanig dat %(d0-\-d16) gelijk wordt aan \{ds-\- d2i).

Bepaling der coëfficiënten van de formule voor de afwijkingDoor de compensatie worden de afwijkingen van het kompas nooit geheel opgeheven. De compensatie is slechts een benaderingsmethode, zoodat een gecompenseerd kompas nog niet altijd den magnetischen koers aanwijst. Het is dus noodig, om vóór het naar zee gaan de nog overgebleven afwijkingen bij de verschillende kompaskoersen te bepalen en in een z.g. stuurtafel op te teekenen. Daar/, zooals bekend is, de magnetische toestand van het scheepsijzer en de richtkracht zich wijzigen met de breedte, waarop het schip zich bevindt, is het, als men in zee is, hoog noodig, de afwijking bij den voorliggenden koers herhaaldelijk te controleeren. De verschillende wijzen, waarop dit kan geschieden, en het samenstellen van de stuurtafel zullen later behandeld worden.

Bovendien is het van belang, om de coëfficiënten van de formule voor de afwijking te bepalen, en verdient het bijzondere aanbeveling, om, zoo dikwijls de gelegenheid dit toelaat,, deze coëfficiënten op nieuw te bepalen, daar mén op deze wijze alleen een voldoende kennis kan krijgen van den invloed, dien het scheepsijzer van het aardmagnetisme ondervindt.

Voor de bepaling van de coëfficiënten, A, B, C, D en E uit de formule d = A 4- B sin z' + C cos z' -4- D sin 2z/ + E cos 2z' is het wenschelijk de afwijkingen te bepalen bij de vier hoofdstreken en de vier hoofdtusschenstreken.

Is de kompaskoers:

Noord dan is z' = 0° en wij noemen dan de afwijking d0

NO '„ „ s' = 45° „ „ „ „ „ „ d4

Oost „ „ ^ = 90° „ „ „ „■ .,„ „ d6

ZO „ „ z'=135° „ „ „ „ „ „ <*i2

Zuid „ „ z'= 180° „ „ „ « , „ die

ZW „ „ z' = 22b° „ „ „ * „

West „ „ s' = 270° „ „ „ „ | » da

NW „ „ z' = 315° „ „ „ , v d2 8

Door in de formulé dz= A + Bsinz' 4- Ccosz'+ Dsin2z' 4-Ecos2z' achtereenvolgens z'=0°, 45°, 90° enz. te nemen, bekomt mende formules:

Sluiten