Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de opgaven uit den Almanak voor het oogenblik van de waarneming.

Behalve de doorgaande pagineering van den Almanak heeft elke maand 12 bladzijden, met Romeinsche cijfers aangeduid.

Op Bladzijde I van elke maand vindt men voor eiken dag de zonsopgaven op het oogenblik van waren middag te Greenwich (Apparent noon). Het schijnt vreemd, dat apparent noon hier ware middag beteekent, doch tot opheldering diene, dat de opgaven gegeven zijn voor het oogenblik, dat de zon te Greenwich met haar middelpunt jtiist boven het Zuiden wordt waargenomen. Het is békend, dat door de aberratie van het licht, de zon steeds iets westelijker gezien wordt, dan de plaats waar zij-zich werkelijk bevindt; vandaar het woord schijnbare middag, dat de vertaling is van apparent noon.

Achtereenvolgens heeft men de volgende opgaven die voor den zeeman van belang zijn:

De ware zon's rechte opklim- . . . The sun's apparent right asming (W.0R.O.). cension.

Verandering in 1 uur der Variation in 1 hour.

W.0R.O.

De ware zon's declinatie (0d.). . . The'sun's apparent declination. Verandering in 1 uur der 0d.

Tijdvereffening (tijdv.) Equation of time.

Verandering in 1 uur der tijdv.

Op Bl. I wordt bij de tijdvereffening opgegeven, hoe deze op waren tijd moet worden toegepast om middelbaren tijd te verkrijgen.

„to be added to apparent time", beteekent „op te tellen bij waren tijd".

„to be substracted from apparent time", beteekent „af te trekken van waren tijd".

Bladzijde II geeft de zonsopgaven op het oogenblik van den middelbaren middag te Greenwich (Mean noon).

Men vindt daar achtereenvolgens: De ware zon's rechte opklimming. De ware zon's declinatie.

De zon's ware halve middellijn. . .'The sun's semidiameter. (©w.V2m.).

Tij dver effening.

Sterrentijd Sidereal time.

Op Blz. II wordt bij de tij dver effening opgegeven, hoe deze op middelbaren tijd moet worden toegepast om waren tijd te verkrijgen.

„to be added to mean time", beteekent „op te tellen bij middelbaren tijd" (o. b. M. T.).

„to be subtracted from mean time", beteekent „af te trekken van middelbaren tijd" (a. v. M. T.).

Sluiten