Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is bekend dat sterrentijd of sidereal time, steeds gelijk is aan rechte opklimming meridiaan. Op het oogenblik van middelbaren middag (Mean Noon) is de middelbare zon in den meridiaan, dus dan is M. © R.O. = R.O. meridiaan. Op het oogenblik van middelbaren middag is dus ook M. © R.O. = Sterrentijd = Sidereal time.

De. veranderingen in één uur van W.QR.O., ©d. en tijdv. worden op Bl. II niet opgegeven. Men kan volstaan met die van Bl. I. De verandering in één uur der M.©R.O. is altijd 9S.86.

Zoowel op Bl. I als op Bl. II worden W.QR.O. en ©d. sun's apparent right ascension en sun's apparent declination genoemd. Dit beteekent dat gegeven zijn de R.O. en declinatie van het middelpunt der zon, waar dit, ten gevolge van de aberratie van het licht zich schijnt te bevinden.

Bij het berekenen van de zon's opgaven uit den almanak voor het oogenblik van de waarneming, d. i. bij het zoogenaamde corrigeeren van © d., © R.O. enz. is het aan te bevelen, wanneer de tijd Greenwich grooter is dan 12 uur, de opgaven uit den Almanak van den volgenden dag te nemen en terug te corrigeeren.

Voorbeelden.

1. 19 Juni 1880 "op 10^° geg. O.L. des namiddags te 4u27m geg. W.T.a/b, bij aanw. tgdm.==7u3m10s wordt gevraagd

W.©R.O., ©d., ©W:y2m, tijdv. en M.©R.O. BHgï Stand tijdm. tot M.T.Gr.= 4-2u21m158. 19 Juni geg. W.T. a/b. = 4n27mN.M. Aanw.tijdm.= 7U 3m10s 19 » » » „ = 4"27m Stand =+2a21m158

18 " V-r" . 2, =-28u27m 19 JuniM.T.Gr. = 9n24m258V.M.

geg. O.L. intijd= 7° 4m i8 „ „ = 21u24m25B

18 Juni geg. W.T. Gr. = 21u23m 19 „ „ ' „ —_2U,6 Op Bl. II der maand vindt men op 19 Juni te 0n M.T.Gr.:

© d. = 23°26'47" N. W. © R.O. - 5°53m298,99

+ l",62X-2,6= — 4",2 -f-109,4X-2,6= -278,04

©d. = 23°26/42//,8N. W. © R.Q. = 5u53m 28,95

tijdv. = lm98,02 (a. v. M. T.) M.©R.O. = 5n52m208,97 + 0»,54X-2,6 = -l8,4 + 98,86X-2,6= -25^64

tijdv. = lm7%62 (a. v. M. T.) . M. © R.O. = 5»51m558,33 ©w. 72 m^lö^öV.

2. 28 September 1880 op 50° geg. W.L. des namiddags te 3n39m geg. W.T.a/b, bij aanw. tijdm. = 8n53m458 wordt gevraagd

W. © R.O., © d., © W. i/2 m., tijdv. en M. © R.O.

Stand tijdm. tot M.T.Gr.=—2"54m508. 28 Sept. geg. W.T. a/b = 3»39m N.M. Aanw. tijdm. = 8»53m459

28 v » » „ =3u39m Stand =—2U 4m508

geg. W.L. in tijd = 8«20» 28 Sept. M.T. Gr7= 6-48-Ö5'

28 Sept. geg. W.T. Gr. = 6»59'n 28 „ M.T. Gr.=+6»,8

Zeevaartk., 8e dr. 17 ■

Sluiten