Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meridiaan, dan zou de maansdoorgangstijd, voor alle plaatsen op aarde, steeds blijven 0U M. T. van de plaats.

Het is echter bekend dat de ([ R.O. veel sneller toeneemt dan de M. ©R.O.; als dus op een bepaald oogenblik de maan en de middelb. zon te Greenwich te gelijk, dus te 0U M. T. Gr. door den meridiaan gaan, dan zal, den volgenden dag, als de middelb. zon te Greenwich wéér culmineert, de maan beoosten de middelbare ^on staan en dus na 0U M. T. Gr. door den meridiaan gaan.

De doorgangstijd in den Almanak is uitgedrukt in zeevaartkundigen middelbaren tijd, dus van 0™ tot 24".

Is dus de doorgangstijd < 12u dan gaat de maan dien zelfden burgerlijken dag na den middag door den meridiaan, b.v. 21 Oct. 1887 C doorg. = 4u12m,8 beteekent 21 Oct. 4H2m,8 KM. i (dit is bij wassende maan.)

Is de doorgangstijd > 12u dan gaat de maan den volgenden burgerlijken dag vóór den middag door den meridiaan.

Om dan den doorgangstijd voor een zekeren datum (burgerlijke tijd) te weten, moet men dien van den vorigen datum (zeevaartkundige tijd) uit den Almanak nemen.

b. v. 6 Oct. 1887 <£ doorg. = 15u27m beteekent 7 Oct. 3u27m'V.M. (dit is bij afnemende maan.)Staan er in den almanak * * dan is er dien dag geen doorgangstijd, die in zeevaartkundigen tijd kleiner dan 24 uur, van denzelfden datum kan worden uitgedrukt; de maan gaat dan den éénen dag vóór 0U 'smiddags, en den volgenden dag na 0U 'smiddags door den meridiaan.

b.v. 15 Oct. 1887 (r doorg. = 23n27m,5 beteekent 160ct. llu27m,5 V.M.

16 „ ,', „ = * *

17 „ n ■ t = 0u23m,6 17 Oct. 0"23m,6 ÏT.M.

(dit is bij nieuwe maan.) Daar de ([ R.O. sneller toeneemt dan de M. © R.O., zal ook op verschillende plaatsen op aarde, die in lengte verschillen, de maan niet op denzelfden plaatselijken tijd (tijd aan boord) door den meridiaan gaan.

De doorgangstijd is in den Almanak opgegeven voor den meridiaan van Greenwich. Voor plaatsen op Oosterlengte zal de M. T. a/b bij maansdoorgang vroeger zijn dan die te Greenwich (uit den Almanak). Voor plaatsen op Westerlengte daarentegen zal de doorgangstijd later zijn dan te Greenwich.

Denkt men zich de maan en de middelbare zon te Greenwich te gelijk, dus te 0U M.T.Gr. in den meridiaan, dan zal het nog bijv. twee uren duren voor dat een plaats op 30° W.L. de middelbare zon in den meridiaan heeft. In die twee uren echter is de ([R.O. meer toegenomen.dan de M. © R.O. Als dus op 30° W.L. de maan in den meridiaan is; zal de middelbare zon er al door zijn en de maansdoorgangstijd op 30° W.L. zal zooveel later zijn dan 0" M.T. als de ([R.O. in twee maansuren meer is toegenomen dan de M. © R.O. Om te berekenen hoeveel dat is, neemt men het verschil van de maansdoorgangstijden te Greenwich op twee achter-

Sluiten