Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23 Aug. geg. W.T.a/b. = 0"43mV.M. Aanw. tijdm. = l"34m178

22 „ „ „ ' , =12u43m Stand = —2u15m278

geg. O.L. in tnd= l"26m408 22 Aug- M.T.Gr. = llu18m508

22 Aug. geg. "W.T.Gr. = llu16m208 22 , M.T.Gr. = llu18m,8 Men vindt in den Almanak: 22 Aug.1 l"M.T.Gr.([R.O.= 0u12m108,4 22 Aug. 1 lu M.T.Gr.([d. = 6°52'41",1 N.

+25,0528X+18,8= -f388,59 +13//,266X+18,8 = + 4' 9",4

<£ R.O. = 0u12m488,99 C d. = 6°56/50//,5 N.

Hierbij valt op te merken, dat men bij maansobservatiën niet kan volstaan met een gegisten M. T. Greenwich, om R. O. en declinatie te corrigeeren.

Na de bladzijden der maanden, die van Januari tot December elkaar opvolgen, komen, voor den zeeman van belang, De Planeetsopgaven.

Evenals bij de zon, zijn R.O. en deel. der planeten schijnbaar (apparent) ten gevolge der aberratie van het licht.

Men vindt "in den Almanak twee tafelen voor de planeten.

1°. voor Mean Time, waar men vindt:

a. R.O. en deel. der planeten te 0U M. T. Gr; voor eiken dag (voor Uranus en Neptunus om de 4 dagen).

b. den middelbaren tijd van boven-meridiaansdoorgang te Greenwich. 2°. voor Transit at Greenwich, d.i. bij boven-meridiaansdoorgang

te Greenwich.

a. R. O. en deel. der planeten.

b. ware halve middellijn en equatoriaal horizontale parallax der planeten.

Onder het hoofd „at Transit at Greenwich" zijn de opgaven alleen gegeven, wanneer de doorgangstijden niet te dicht bij den middag vallen, in welk geval de meridiaanshoogten der planeten, door de nabijheid van de zon, niet kunnen worden waargenomen.

Bij het berekenen van den doorgangstijd van een planeet, zij men er op bedacht, dat deze niet altijd zooals bij de maan, van dag tot dag toeneemt. De doorgangstijd van een planeet neemt somtijds af, hetzij als gevolg van de schijnbare teruggaande beweging , die de planeten soms in hunne banen vertoonen, hetzij , doordat hun beweging van "West naar Oost minder snel is dan die van de middelbare zon.

Als de planeets R.O. meer toeneemt dan de M. © R.O., dan zal dus evenals bij de maan de doorgangstijd van dag tot dag toenemen en zal men bij het berekenen van den doorgangstijd voor een plaats op "W.L. de correctie moeten optellen en voor een plaats op O.L. de correctie moeten aftrekken.

Daar de doorgangstijden in zeevaartkundigen tijd gegeven zijn, kan het, in dit geval, even als bij de maan, voorkomen dat achter een bepaalden datum * * voorkomen.

Als de planeets R.O. minder toeneemt dan de M. © R.O., of wanneer de planeets R.O. afneemt zal de doorgangstijd der planeet

Sluiten