Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men zou dus uit de waarnemingen. van twee topsafstanden als <p bekend is, .de waarde van de aardsche refractie en van (3 kunnen vinden.

De waarde van dezen coëfficiënt hangt af van de dichtheid der luchtlagen en is dus zeer veranderlijk; men heeft evenwel uit een groote reeks van waarnemingen een gemiddelde gevonden van (3 — 0,08. De waarde van dezen coëfficiënt is dus niet onder alle omstandigheden betrouwbaar. Het kan zelfs vóórkomen, dat (3 een negatieve waarde verkrijgt, wanneer n. 1. de dichtheid der verschillende luchtlagen in de onmiddellijke nabijheid der aardoppervlakte van dien aard is, dat de bolle zijde van de kromme lijn, door den lichtstraal beschreven naar de aardoppervlakte gekeerd is. De kimduiking.

a. Ware kimduiking.

In Fig. 117 is AD de raaklijn, uit het oog van den waarnemer A, aan het oppervlak der aarde getrokken , AH stelt den schijnbaren horizon voor, dus dan is /_HAD—K, de ware kimduiking.

Stel AB (hoogte van het oog boven water) = h en MB (straal der aarde) = r, dan is in AAMD,

Fig. 117.

-H

M

sin MAD =cosK= ——t r-j-A

dus 1—2 sin2 i/o -—V '" r-\-h

Daar K altijd een kleine waarde zal hebben, stellen wij sin1/2K=y2Ksinl", dus 2sin2 l/2 K= l/2 K2 sin2 1

Sluiten