Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

merking nemen, dat de refractie moet worden gezocht door de © schijnbare locale hoogte, welke voor een © gemeten hoogte = 0 natuurlijk negatief is. De refractie zal dus grooter moeten worden, dan die welke voor een schijnbare hoogte = 0 in Tafel XXXIII is opgegeven.

Bij de maan, waar de waarde van de parallax overwegend is,

vergeleken met de overige hoogte-correctiën, zal de ware m. p.

hoogte meestal positief zijn, als de gemeten randshoogte nul is.

In dat geval dient de bovenstaande regel juist op tegenovergestelde

wijze te worden toegepast, daar men zich dan den waren horizon

beneden de schijnbare kim moet denken. Werkt men met de

teekens, neemt men dus het positieve teeken van de w. h. in

aanmerking, dan heeft men weer de formule:

-g w. h. tg b.

—verbetering = ,.,

° cos ware amplitudo

In de praktijk kan men volstaan met alleen het ware amplitudo te berekenen. Men wacht dan met het peilen der zon, totdat haar onderrand ongeveer 2/3 van hare middellijn boven de kim is. Stelt men n.1. de gemiddelde © middellijn = 32' dan is 2/3 daarvan ongevèer 21'. Is de © gem. h. = 0°21', dan kan men aannemen, dat de 0w. h. ongeveer nul is. Is n.1. bij een kimduiking van 5' de © gem, h. = 0°21', dan is, met verwaarloozing der parallax, de 0wareh. = 21'—5'—32'+16' = 0. Peilt men dus de zon, als de ©gem. h. = 0°21' is, dan meet men het ware amplitudo met het kompas en moet dit dus ook met het berekend ware amplitudo vergeleken worden, om de miswijzing te vinden.

Nog kan men in plaats van het schijnbaar amplitudo het azimuth , „, , , cos s cos (e—A) ... berekenen uit de formule cos V2 T=\/ coshcosh ' waarblJ

dan in de berekening van s in aanmerking moet genomen worden, dat de 0 ware hoogte negatief is.

Voorbeeld.

4 Augustus 1883, op 32°37' Z.b. en 39°52' W.L., het oog 6,3 M. b. w., © gepeild bij ondergang N. 55° W. Gevraagd de miswijzing van het kompas.

—cos P = tgb tg d

0 = 32°37'(-) Üa = 9,80614(-) - 4 Aug. 0uW.T.Gr. ©d. = 17°16'48"N. <Z = 17°17'(+) ltg=;9,49296(4-). -39",86X+7,9 = - 5'!5"

-l.cosP = 9,29910(-) ©d. = 17°ll'33"N.

WeP = 5u14m 4" 4 Aug. W. T.a/b = 5u14m 4S "W.L. in tijd = 2n39m288

4 Aug. W. T. Gr. = 7u53m32B = 7°,9

Sluiten