Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(D w. loc. h. — —0°40'25//

p. + w.y2m.= + 16- 6" _AP =

©w.h. = — 0°24'19" = —1459" 15 sin P cos b cosd

©w.h. = - 1459" log— 3,16406 (-)

& = 54°30' l. Sec =10,23605

rf=ll°14/47" l. sec = 10,00842

P=7u4m45s l.cosec =10,01757 a. c.l.lh = 8,82391

—l. verb. = 2,25001 (—) verb. = -|-1778,8

+2m578,8 Q"P= 7"4m458

OeP= 7n7m428,8

18 Apr. W. T. v. schijnb. (•) kimaanraking bij opk. = 16u52m178 2

19 » » » » » n —~— 4n52m178,2 V.M. Daar de correctie voor de straalbuiging nabij de kim altijd onzeker

is, mag deze methode niet als nauwkeurige tijdsbepaling gebezigd worden. 00 °

Tafel XXVII geeft voor breedten van 0° tot 72° de uurhoeken van schijnbare bovenrands-opkomst en ondergang der zon voor 8 M ooghoogte.

UI HET SAMENSTELLEN VAN EEN STUURTAFEL.

Om een stuurtafel te kunnen samenstellen moeten de afwijkingen bekend zijn voor de 32 streken van het kompas. Hiertoe zou men des noods kunnen volstaan met de afwijkingen bij de vier hoofdtusschenstreken door observatie te bepalen. Veel beter is het echter om dit te doen bij de vier hoofdstreken en de vier hoofdtusschenstreken. De afwijkingen voor de andere streken bepaalt men dan hetzg met behulp van 't diagram van Napier, hetzij door middel van de interpolatie-methode van Astrand. Het observeeren der afwijkingen, bij de vier hoofd- en vier hoofdtusschenstreken is zelfs verkieslijker dan bij elk der 32 streken afzonderlijk, daar men bij het rond halen of rond stoomen, moeilijk op elke streek kan stutten, in aanmerking genomen dat men een oogenblik moet wachten tot de roos goed stil ligt.

De afwijkingen bij de vier hoofd- en vier hoofdtusschenstreken kan men bepalen:

1°. door wederkeerige peiling van een kompas aan wal en het standaardkompas aan boord.

2°. door peiling van een ver verwijderd voorwerp, waarvan de magnetische richting bekend is.

3°. door peilingen van de zon of van eenig ander hemellichaam met behulp van den waren tijd of van den uurhoek van dat hemellichaam.

Door wederkeerige peilingen.

Deze methode past men toe als het schip bijv. in een haven of dok ligt, waar men gelegenheid heeft het schip rond te halen.

V 11_ o. j

Sluiten