Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heet hoogteparallel en is de meetkundige plaats van de punten waaide waarnemer zich kan bevinden.

Een hoogteparallel is een cirkel op aarde, uit de aardsche projectie van een hemellichaam beschreven, met den waren topsafstand van het hemellichaam als boogvormigen straal.

Als in Fig. 129 t de waarnemer is en T het toppunt van dien waarnemer dan is boldriehoek TPS de pooldriehoek. De boldriehoek tps op aarde is de aardsche projectie van den pooldriehoek. Zooals uit de figuur blijkt bevatten de overeenkomstige zijden en hoeken van beide boldriehoeken een gelijk aantal graden; ook in boldriehoek tps, is pt gelijk aan het complement van de breedte van den waarnemer, ps gelijk de poolsafstand van het hemellichaam, ts de topsafstand van het hemellichaam, /_tps de uurhoek /pts het azimuth en /_pst de parallaktische hoek.

Een beschouwing van Fig. 129 doet zien dat boog SE een gelijk aantal graden bevat als.se, derhalve:

De breedte van de aardsche projectie van een hemellichaam is gelijk aan de declinatie van het hemellichaam.

Als het hemellichaam S niet van declinatie verandert, beschrijft het ten gevolge der schijnbare dagelijksche beweging van de hemelsfeer een cirkel evenwijdig aan den hemelequator. Evenzoo doorloopt in dat geval de aardsche projectie s een parallel van den aardbol.

j "ï Fig' 129 het ob8ervat<>rium van Greenwich voorstelt en GR dus de hemelmeridiaan van die plaats, dan is RE gelijk aan den uurhoek, ten opzichte van den meridiaan van Greenwich, van het hemellichaam S. Boog re welke de lengte voorstelt van de aardsche projectie s, bevat evenveel graden als RE, waaruit volgt:

De lengte van de aardsche projectie van een hemellichaam is gelijk aan den uurhoek van dat hemellichaam ten opzichte van den meridiaan van Greenwich.

Om de ligging der aardsche projectie van een hemellichaam op een gegeven oogenblik te bepalen, als de M. T. Greenwich uit aanwijzing tijdmeter en stand op dat oogenblik bekend is, handelt men, wat de zon betreft, als volgt:

De aanwijzing tijdmeter met stand geeft M. T. Greenwich. Hiermede worden zon's declinatie en tijdvereffening gecorrigeerd De tijdvereffening toegepast op M. T.Gr. in zeevaartkundigen tijd,'geeft W.T.Gr. m z.v.k. tijd of de zon's westelijken uurhoek ten opzichte van den meridiaan van Greenwich, waarmede de lengte der aardsche projectie bekend is. De gecorrigeerde declinatie geeft de breedte der aardsche projectie.

Voor een ander hemellichaam dan de zon, wordt gebruik gemaakt van de bekende formule:

M. © We P. + M. © R.O. = |¥'P,+ |R.0 waaruit

*W«P. = M.0WP. + M.0R.O. —^R.O.

Met den M.T.Gr. worden, zoo noodig, de declinatie en R.O. van het hemellichaam, en de M. © R.O. verbeterd.

Bij den M.T.Gr. in z.v.k. tijd, di. dus bij den' M.©WeP. ten opzichte van den meridiaan van Gr., wordt de M.©R.O. opgeteld.

Sluiten