Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit het voorgaande zal nu duidelijk zijn dat als de hoogte van een hemellichaam gemeten, en de tijd Greenwich op het oogenblik der waarneming, uit aanwijzing tijdmeter en stand bekend is, men op de aardglobe gemakkelijk de hoogteparallel kan beschrijven waarop de plaats van den waarnemer moet liggen. Men berekent n.1. op de hiervoor beschreven wijze de ligging der aardsche projectie van het hemellichaam en beschrijft van uit die projectie met den waren topsafstand als boogvormigen straal een cirkel op de globe. Heeft men twee hoogtewaarnemingen met aanw. tijdm. dan geeft een der snijpunten van de beide hoogteparallellen de standplaats van het schip. Om een nauwkeurigheid te verkrijgen, voor de praktijk voldoende, zou een globe echter zoo groot moeten zijn, dat hij voor gebruik aan boord ongeschikt zou worden.

Constructie der hoogteparallellen in de zeekaart is evenmin doenlijk, daar hoogteparallellen in de wassende kaart geen cirkels zijn, maar kromme lijnen die men niet op eenvoudige wijze kan construeeren. Men kan echter door berekening, met behulp van de bekende ligging der gegiste plaats een punt van de hoogteparallel bepalen dat nabij de ware plaats moet liggen. Een klein deel van de hoogteparallel aan weerszijden van dat berekende punt genomen, is dan de boog waarop de ware plaats moet liggen.

√ČL HOOGTELIJNEN.

Een hoogtewaarneming van een bekend hemellichaam met aanwijzing tijdmeter en stand geeft een cirkel op aarde waarop de waarnemer zich moet bevinden. De ware standplaats van een schip kan hieruit zonder meer niet bepaald worden, doch de gegiste plaats wijst als het ware aan, op welk gedeelte van de hoogteparallel die ware standplaats moet liggen. Met behulp van de gegiste plaats wordt dan ook de ligging berekend van een punt van de hoogteparallel, dat nabij de ware plaats ligt. Men kan daartoe op

verschillende wnzen te werk gaan.

In Fig. 130 stelt S de aardsche projectie voor van een hemellichaam op het oogenblik dat de ware topsafstand van dat hemellichaam gelijk TS is. De hoogteparallel ^ waarop de standplaats van den waarnemer moet liggen is gedeeltelijk in de Figuur

Sluiten