Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoek SPt bekend, Pt=90° — gegiste breedte = 90° — 6 PS= 9ÖÓ - declinaties 90° -d en l_SPt=P =de uurhoek van'het hemellichaam ten opzichte van den meridiaan van de gegiste plaats. Deze zoogenaamde gegiste uurhoek verkrijgt men door op den uurhoek ten opzichte van den meridiaan van Greenwich /_SPG de gegiste lengte in tijd /JPG toe te passen. Met deze gegevens kantó het complement van de dusgenaamde gegiste hoogte en /StP het zoogenaamde gegiste azimuth = t berekend worden. "Wij- laten daartoe uit 8 een loodrechten boog SA neer op den meridiaan Pt. Stellen wij PA = cp, 'dan is

tA=Pt-PA = 90°—b—cp ss 90°—(b+0) In boldriehoek SPA is:

tg PA = tg PS cos SPA

tgCp = cotdcosP Hi

Verder is: ' cos tS: cos PS = cos tA : cos PA sin h : sin d ss sin{b-\-Cp): cos <p

sin h=:sind sin(b + Cp)sec cp C2)

Ook heeft men:

sin tA : sin PA = cot StP : cot SPt cos{bArCp): sin cp = cott: cotP

cot t=cos(b-\-Cp)cotP cosec cp .... (3) Bij het gebruik der formules (1) en (3) moet op de 'teekens gelet worden.

Zijn breedte en declinatie ongelijknamig, dan geeft men de declinatie het negatieve teeken en is derhalve de breedte positief. Daar de uurhoek in dit geval altijd kleiner dan 6 uur is, wordt tqcp negatief (Zie voorbeeld 2). "

Men kan dan voor cp de negatieve scherpe waarde nemen, of de positieve stompe waarde. Na de algebraïsche som genomen te hebben van b en <p, heeft men verder met geen algebraïsche teekons meer te maken. De berekende hoogte h is toch in ieder geval kleiner dan 90° en daar, volgens de onderstelling, breedte en declinatie ongelijknamig zijn, weet men vooruit dat het azimuth stomp is.

Zijn breedte en declinatie gelijknamig en is P kleiner dan 6 uur dan behoeft bij de berekening van cp en h op geen algebraïsche' teekens gelet te worden, (Zie voorbeeld 1). Voor de berekening van het gegiste azimuth kan men in het oog houden, dat het azimuth gelijknamig is met (b+Cp). Als n.1. (b+<p) stomp is, wordt cos(b+0) negatief, cott ook negatief en t stomp (zie voorbeeld 1)

Is (6+0) scherp, dan zijn cos(6+0) en cot t positief, dus t scherp.

Komt het een enkele, maal voor dat P grooter dan 6 uur is dan worden cosP bij de berekening van ó, en cotP bij de berekening van t , negatief. Het azimuth is in'dit geval altijd scherp.

De berekening van het gegiste azimuth t kan op iets eenvoudiger wnze aldus geschieden: 6

In Ó.StA is cosStA = tgtAcottS cost = cot(b-\-Cp)tg h

Sluiten