Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aardsche projectie is van de zon, past men op den M.T.Gr. uit aanw. tijdm. en stand, de tijdvereffening op het oogenblik van de waarneming toe, en men heeft de W. T. Gr.

Is de "W.T.Gr. des namiddags, zooals in de figuur, dan is de W. T. Gr. gelijk aan den westelijken uurhoek van de zon ten opzichte van den meridiaan van Greenwich en dus gelijk /_SPG.

Is de berekende zonsuurhoek SPT ook westelijk, zooals in de figuur, dus gelijk aan den W. T. op den meridiaan van het lengtepunt , dan is W. T. Gr. verminderd met W. T. op het lengtepunt of /_SPG—/_SPT gelijk aan de lengte van het lengtepunt.

Is de W.T.Gr. des voormiddags, dus de zonsuurhoek ten opzichte van den meridiaan van Greenwich oostelijk en is ook de berekende uurhoek oostelijk, dan herleidt men beide tot westelijke uurhoeken door ze van 24 uur af te trekken en men vindt de lengte van het lengtepunt als boven.

Hetzelfde resultaat krijgt' men door den berekenden uurhoek, zoo noodig tot westelijken uurhoek te herleiden. Dit is dan de W. T. op het lengtepunt. Hierop de tijdvereffening toegepast geeft de M. T. op het lengtepunt. Het verschil tusschen M. T. Gr. uitgedrukt in zeevaartkundigen tijd en M. T. op het lengtepunt, geeft de lengte van het lengtepunt.

Is een ander hemellichaam waargenomen dan de zon, dan maakt men weer gebruik van de formule:

^W«P-t-fR.O. = M.0WeP4-M.0E.O.

Bij den berekenden westelijken uurhoek van het hemellichaam wordt de R.O. van het hemellichaam opgeteld waardoor men krijgt de R.O. meridiaan van het lengtepunt. Hiervan afgetrokken de M. ©R.O. geeft de M. © WeP. of M.T. op het lengtepunt. Het verschil tusschen M.T.Gr. in zeevaartkundigen tijd en M.T. op het lengtepunt geeft de lengte van het lengtepunt. Ook bij de berekening van de ligging van het lengtepunt zij men bedacht op de 12 uur onzekerheid in den M.T.Greenwich uit aanwijzing tijdmeter en stand. Zie bl. 192, 193 en 194.

Bij zonsobservatie moeten declinatie en tij dver effening gecorrigeerd worden voor den M. T. Gr. op het oogenblik van de waarneming. Bij hoogtewaarneming van een ander hemellichaam worden R.O. en declinatie (bij een ster niet) en M. © R.O. gecorrigeerd.

Is men in een vraagstuk in het onzekere of de berekende uurhoek van maan, planeet of ster oostelijk of westelijk is, dan kan men dit gemakkelijk beslissen, als een gegiste tijd aan boord gegeven is. De gegiste tijd aan boord geeft n.1. den gegisten zon's westelijken uurhoek en met behulp van R.O. van hemellichaam en zon, kan dan den westelijken uurhoek van het hemellichaam ongeveer bepaald worden.

Ook kan men, wanneer een gegiste tijd aan boord gegeven is, met behulp van de doorgangstijden van maan en planeten in den almanak en van die van de sterren, welke in Tafel XIV zijn gegeven, bepalen of de uurhoek Oostelijk of Westelijk is.

Zooals later zal worden aangetoond, zijn de omstandigheden voor lengtepuntberekening en voor tijdsbepaling het gunstigst, wanneer

Sluiten