Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ELFDE AFDEELING.

BEPALING VAN STAND EN GANG DER TIJDMETERS..

Bij de behandeling der tijdmeters, Afdeeling Instrumenten, is reeds aangegeven, hoe, door middel van tijdseinen, de stand van den tijdmeter kan bepaald worden op het oogenblik, dat het tijdsein gedaan wordt en eveneens, hoe uit twee bekende standen van verschillende datums de gang van den tijdmeter kan worden berekend.

Daarbij werd ook opgemerkt, dat de stand van den tijdmeter voor eiken datum in het Tijdmeter-Journaal wordt opgeteekend en wel op het oogenblik, dat het te Greenwich 0" M.T. is.

De volgende voorbeelden zullen doen zien, hoe men door tijdseinen den stand te 0U M. T. Greenwich op een bepaalden datum en den gang van den tijdmeter kan berekenen.

Voorbeeld.

1. Bij het vallen van den tijdbal te Sidney, te 4n M. T. des namiddags, waren de aanwijzingen van den tijdmeter op 13 Januari 1913 ... . lln34m278 en „ 20 „ „ . . . . ll-^öö8. Gevraagd de gang van den tijdmeter en de stand tot M. T. Gr te 0" M. T. Gr. van 20 Januari 1913.

13 Jan. aanw. tijdm. = llu34m278 De tijdmeter vertraagt, dus 20 » » » = 1 lu33m558 de gang is positief.

verloop in 7 dagen = +32"

dag. gang = -f 48,57 20 Jan. M. T. Sidney= 4" N.M. 20 „ • „ „ = 4" 19 » „ =28*

O.L. in tijd „ = 10u 4m508,8

19 Jan. M.T.Gr. = 17u55m 98,2 Er moet dus nog 6U, 1=0,25 dag verloopen voor het 0n M.T.Gr. is van 20 Jan.

20 Jan. aanw. tijdm. = llu33m558 . 10 „ „ „ = 23u33m558 *• » « »■ == 17u55m 98,2

19 Jan. 17*55» 98,2 M.T.Gr., Stand = —5u38m458,8 verloop in +6» 4m508,8 =-f0,25X+48,57 = ' -f 18,14

20 Jan. 0° M. T. Gr., Stand = —5u38m448,66

2. Bij het vallen van den tijdbal te Philadelphia, te 10" M. T. des voormiddags, waren de aanwijzingen van den tijdmeter • op 1 Juni . . ; . 12D5m458,5 w 8 „ • . . . 12n5ffi228,5 Gevraagd de gang van den tijdmeter en de stand tot M. T. Gr. te 0° M. T. Gr. van 8 Juni.

Sluiten