Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het volgende zal doen zien op welke wijze dit geschiedt: Neemt men aan dat de aarde geheel omringd is door een laag water, welke overal dezelfde diepte heeft, zooals voorgesteld is in Fig. 155 en dat het getij verwekkend hemellichaam de denkbeeldige zon S2 is, dan zullen op de plaatsen D en E op 0° breedte die S2 in het top- en voetpunt hebben, golftoppen gevormd worden, die zich tengevolge van de aswenteling der aarde van Oost naar West zullen verplaatsen.

Aangenomen dat er geen wrijving tusschen de waterdeeltjes onderling bestaat, dan zal op een bepaalde plaats de peilschaal te 0U en 12" H. W. en te 6" V. M. en 6U N. M. L. W. aangeven en indien de standen van de peilschaal op verschillende uren van den dag worden opgeteekend, zou men uit deze gegevens een grafische voorstelling kunnen verkrijgen als in Fig. 157 afgebeeld is.

Fig. 157.

B D

De lijn PQ is in 24 gelijke deelen verdeeld. In de deelpunten, die de uren van den dag aangeven, zijn loodlijnen opgericht die de waterstanden voorstellen boven en beneden den gemiddelden waterstand. De strookende kromme lijn ABC DE heet getijkromme en geeft den waterstand aan op elk gewild oogenblik van den dag. De lijn geeft aan dat het water vier maal per dag een uitersten stand bereikt n.1. in AP, Bb, Cc en Dd. Dit hoogste bedrag van den waterstand boven of beneden het gemiddelde peil, heet het amplitudo van het getij. Verder verstaat men onder getijperiode den tijd die verloopt tusschen twee achtereenvolgende oogenblikken van H. W. en onder phase van het getij het gedeelte der getij periode op een bepaald oogenblik, sedert het vorige H.W., verloopen. In Fig. 157 behoort bij den waterstand door gh aangegeven, een phase=8/12. Men is gewoon deze phase in graden uit te drukken. De geheele getijperiode wordt dan aan 360° gelijk gesteld. In plaats van een phase =8/, 2 kan men dan schrijven phase = 240°. Deze wijze van voorstellen, levert een eenvoudig middel om met behulp van phase en amplitudo den waterstand op een bepaald oogenblik te berekenen.

Sluiten