Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit de getallen in de laatste kolom blijkt dat de hoogste waterstand veroorzaakt door de beide getijden 172 c.M. boven den middenstand is en dat deze hoogste waterstand ten 3u30m N.M. bereikt wordt.

Om een goed overzicht te verkrijgen van het verloop van het resulteerende getij verdient het aanbeveling om de resulteerende getijkromme te construeeren.

Uren Waterstand. Uren Waterstand.

v/d ' — v/d

dag. s2 M2 S2- en M2 dag. S2 M2 S2 en Mt

c.M. c.M. c.M. c.M. c.M. c.M.

0U 54 —84 —30 6U —54 102 +48

0u30m 52 —38 +14 6u30m —52 58 +6

1" 47 10 +57 7U —47 10 —37

P30m 38 58 +96 7n30m —38 —38 —76

2U 27 102 +129 8" —27 —84 —111

2u30in 14 139 +153 8tt30m —14 —125 —139

3» 0 168 +168 9U 0 —157 —157

3u30m _14 186 -+172 9n30m 14 —180 —166

4» —27 192 +165 10u 27 —191 —164

4»30m —38 186 +148 10u30m 38 —190 —152

5^ _47 i68 -4-121 llu 47 —177 —130

5*30=1 _52 i39 -i_87 llu30ra 52 —152 —100

12" 54 —118 —64

Bij de samenstelling der tabel voor de berekening van H.W. te Sheerness werd geen rekening gehouden met de verandering in declinatie van zon en maan ook niet met de veranderlijke snelheden en afstanden tot de aarde van die hemellichamen en evenmin met den invloed van de plaatselijke gesteldheid. De berekening was daardoor zeer eenvoudig. Het is echter duidelijk dat de werkelijke getijverschijnselen niet zoo eenvoudig kunnen zijn. Op blz. 407 werd reeds de aandacht gevestigd op het feit dat bij groote declinatie van het getij verwekkend hemellichaam, op sommige plaatsen een enkeldaagsch getij, op andere een dubbeldaagsch getij met groote ongelijkheid in hoogte kan ontstaan. De getijden die als correctie-getijden kunnen beschouwd worden voor de verandering in declinatie van zon en maan, zijn de enkeldaagsche getijden bekend onder de letters Klx O en P en het dubbeldaagsch getij K2. Het dubbeldaagsch getij N verbetert het getij voor den veranderlijken afstand van de maan, als gevolg van haar elliptische baan om de aarde.

N wordt daarom het elliptisch maansgetij genoemd.

'Van deze getijden zijn K2 en P altijd klein.

In den Noord-Atlantischen Oceaan voeren de getijden M2 en S2 den boventoon; in den Oost-Indischen Archipel fcijn daarentegen de

Sluiten