Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tegen den middag wordt het gegist bestek voor het geheele etmaal opgemaakt en zorgt men bij tijds gereed te zijn om de meridiaanshoogte der zon waar te nemen, waaruit de ligging van het middagsbreedtepunt wordt berekend. Dit punt, en de hoogtelijn, samenvallende met een parallel, worden in de kaart gezet. Het stelsel van hoogtelijnen, dat de standplaats van het schip aangaf op het oogenblik van de 2" waarneming, wordt nu herleid tot de 3" waarnemingsplaats ,• door verplaatsing van die hoogtelijnen evenwijdig aan zich zelf. Men krijgt dan een snijding van drie hoogtelijnen, waaruit de waarschijnlijke standplaats kan worden afgeleid. Heeft men kans dat op vden middag de zon door wolken onzichtbaar zal zijn, dan vervangt men het meridiaansbreedtepunt met hoogtelijn, door het circum-meridiaansbreedtepunt met hoogtelijn.

De gebeterde K. en v. en de misgissing kunnen vervolgens berekend worden, zoomede de K. en v. tot de bestemmingsplaats, het zoogenaamde „Komt volgens dien".

De gebeterde K. en v. en de misgissing kunnen ook zeer gemakkelijk bepaald worden met behulp van het kaartnet met schaal van Goedhart. Om bijv. de gebeterde K. en v. af te passen, zet men van het middelpunt der roos de veranderde lengte gedurende het etmaal af en van het verkregen punt de veranderde breedte gedurende het etmaal, afgepast op de schuine lijn der schaal die het merk heeft der middelbreedte. Het alsdan verkregen punt wordt door een rechte lijn met het middelpunt der roos vereenigd en de snijding van die lijn met den kompasrand geeft den koers. De verheid of de afstand der bedoelde punten kan weer met breedteminuten van dezelfde schuine lijn der schaal worden afgepast. Als de verheid zeer groot is, kan men de A b. en A L. van een der hoeken van het kaartnet afzetten; de koers wordt dan afgelezen op een der kompaskwadraten in de vier hoeken van het kaartnet aangebracht. Het afpassen der misgissing geschiedt op soortgelijke wijze. In het algemeen kunnen alle vraagstukken der K. en v. rekening op gemakkelijke en eenvoudige wijze met behulp van het kaartnet met schaal worden opgelost.

Sluiten