Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

Na het herstel van den Nederlandschen staat is nieuwe orien- Ric^Iti°| ™nnd teering op het gebied van de binnen- en buitenlandsche politiek sche handeisnoodig geweest, maar evenzoo op dat van de handelspolitiek. PolitlekWat het Souverein Besluit van 7 December 1813 op handelspolitiek gebied heeft gebracht, was met veel meer dan de voorloopige erkenning van de onmacht, onmiddellijk na de voorafgegane diep ingrijpende wijzigingen op staatkundig en economisch gebied een nieuwe tariefwet, pasklaar voor de nieuwe verhoudingen, gereed te krijgen. Er was nog niet voldoende stabiliteit; de regeering zelf wist op belangrijke punten niet, wat over de belangen van Nederland door de mogendheden zou worden besloten. Wel was de declaratie van Londen er om althans eenige zekerheid omtrent België te geven, maar het Londensch tractaat, waarbij de koloniën grootendeels zouden worden teruggegeven, was nog niet gesloten. Welke koers het buitenland in de handels-; politiek zou volgen, wisten wij evenmin; slechts zeker was, dat het protectionisme van Napoleon, het continentale stelsel, zou verdwijnen. Wij waren omsloten door de machtige mogendheden, die zooeven het lot van Europa hadden bepaald en leiding wilden geven zoowel op politiek als economisch gebied. Het zou bij dezen stand van zaken, al had de tijd niet ontbroken, vergeefsche arbeid zijn geweest in de eerste maanden van onze herstelde onafhankelijkheid een tariefwet te willen opstellen, die vaste lijnen trok voor den koers, dien de Nederlandsche handelspolitiek voortaan zou volgen. Eerst in 1816, toen de koloniën waren teruggegeven, België toegevoegd was, het koninkrijk gevestigd, toen dus de basis van ons economisch bestaan was bevestigd, werd de grensrechtelijke wetgeving met ernst ter hand genomen; de tariefwet van 3 October 1816 was daarvan het gevolg en bewijs.

Met eenige zekerheid kon worden voorspeld, naar welke rich-

Sluiten