Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spreekt deze van „den rijken boterhandel in deze landen waarbij de noordelijke provinciën drie kwart van hun eigen product naar Engeland uitvoerden, terwijl de export hiervan alleen in Friesland ongeveer 100.000 vierendeels vaten zou bedragen, zoodat een belemmering van dien handel de ernstigste gevolgen voor die provincie zou hebben en „haar eigene, daartoe bepaaldelijk ingerichte scheepvaart" geheel zou kunnen vernietigen. Volgens May bedroeg de dagelijksche consumptie in Londen ongeveer 120 a 13O000 U per dag, waarin de Hollandsche en Friesche boter voor een vierde aandeel zou hebben.

Hoewel Fagel te Londen trachtte de dreigende verhooging tegen te houden, waren zijne pogingen vergeefs. Reeds op 24 Maart 1816 moest hij van Nagell berichten: „je suis faché de devoir dire que le parti est pris de proposer de hausser les droite actuels de 5 jusqu'a 20 chélins sterling" % Castiereagh had hem medegedeeld,dat hetEngelsche gouvernement met uit eigen keuze tot dezen maatregel was overgegaan: non de chotf, maïside nécessité" had de regeering de verhooging voorgeste ld daartoe door de eischen van de grondeigenaars en andere landbouwer^ vooral in Ierland, gedwongen. De publieke rust werd daar bedreigd. Maar de maatregel zou geenszins tegen Nederland znn gericht- que la mesure n'est nullement dirigée contre nous , had Castiereagh hem verzekerd; de verhooging was ^be^J3 derustvanhetlandmrijntegenwoora^entcestand.Ro^bmsonhad

Fage! bovendien meegedeeld, dat prohibitie niet het doel was en dat de Ieren nog hoogere rechten, tot 30 sh. toe vroegen, die het gouvernement tot de voorgestelde 20 sh. wdde reduceeren.

Daarenboven had Fagel de Engelsche regeering er opmerkzaam op gemaakt, dat het moeilijk zou zijn aan Nederlandsche zijde een verhooging van inkomende rechten te verhinderen het land L rijSrexport groote schade zou lijden: „qu'ü sero^cüe d'empêcher qu'on n'imposat également chez nous des dnate plus considérables sur des produits anglois importés dans notre rovaume" AanFagelwashieropdoorRobinsongeantwoord.dat StXheelTenvldig was; dat hij slechts hoopte, dat men m Nederland de noodzakehjkheid van den Engelschen maatregel herkennen en dat men dus bij eventueele verhoogmg matiging

>) Ne. 18.

Sluiten