Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vervulling van de Nederlandsche wenschen bereikbaar was, de Nederlandsche regeering heeft aangezet meer dan tot dusver haar aandacht te wijden aan de mogelijkheid door middel van het dreigen met retorsieve maatregelen voordeden voor Nederlandsche belangen te bedingen.

De beginselenwet van 1821 kende het principe van de retorsie Het systeem nog niet, dit werd eerst door de wet van 26 Augustus 1822, die een van 1822* nieuw en meer beschermend systeem bracht, ingevoerd. Art. 9 verklaarde: „Wij behouden Ons voor in bijzondere gevallen en wanneer zulks ter bevordering van handel en f abryken vereischt wordt, den invoer van voortbrengselen van nijverheid te bezwaren of te verbieden, welke uit die landen afkomstig zijn; alwaar men de producten der Nederlandsche 'nijverheid bovenmatig belast of verboden heeft". Daarnaast voerde het volgende artikel de differentieele behandeling van de Nederlandsche scheepvaart in, bestaande in de reductie van 10 % ten gunste van die goederen, die in Nederlandsche schepen zouden worden ingevoerd.

Geenszins lag het in de bedoeling der regeering de represaillemaatregelen, waarmede zij dreigde, op staanden voet in te voeren; zij stelde zich voor vooraf te beproeven, of een middel van toenadering zou kunnen worden gevonden om door minnelijke regeling met de daarvoor in aanmerking komende staten de wederzij dsche onbillijkheden te doen verdwijnen. Het weid derhalve wenschelij k geacht den tijd, die tot het in werking treden van de wet op 1 Januari 1823 moest verloopen, te besteden door met die „natiën, ten aanzien van welke soortgelijke retorsieve maatregelen anderszins mogten vereischt worden", onderhandelingen in verzoenenden geest te doen openenl). Of en op welke wijze dit zou geschieden, zou in hoofdzaak afhangen van het advies van Falck.

Uit diens Gedenkschriften blijkt *), dat het deze invloedrijke figuur is geweest, op wiens initiatief het altijd gevaarlijke wapen der represailles, zooals hij het zelf noemde, een daarnevens de differentieele behandeling van de nationale vlag in de wet is opgenomen. Hieruit sprak de wensch naar nieuwe middelen te zoeken om in dezen tijd de economische weerstandskracht tegenover het buitenland te versterken. Gaat men echter den invloed

*) No. 50.

2) Aldaar, blz. 257.

Sluiten