Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene nieuwe belasting, die volgens onze informatiën in Engeland op den uitvoer van alle zout staat gelegd te worden, veel hooger dan gewoon zal lopen.

Wij weten geen beter middel óm de belangen van het oogenblik met die van het toekomende te concilieeren, uit te denken dan het door Uw H.E.G. aan de hand gegeven, om n.J. de belastingen, op den invoer van berg- of klipzout gelegd, bij voortduring te doen blijven bestaan, echter tot drie maanden na wederopzeggens toe bevel te geven, dat men bij invoer van alle ruw zout zal kunnen volstaan met te verklaren en aan te geven ruw zout» waardoor men dan niet meerder zal behoeven te betalen als de gewone regten, waaraan het Fransch en Spaansch zout onderhevig zijn, zonder voordere recherchen, daar wij evenwel de stipste oplettendheid blijven verzoeken tegens allen invoer van geraffineerd zout, van welken aart ook.

No. 4. — 1814, Februari 1. — de kamer van koophan- '

del te amsterdam aan canneman l).

Indien de invoer van berg- of klipzout thans oogluikend onder den naam van ruw zout toegelaten wordt, is het te veronderstellen, dat deze concessie daarna, gemerkt onze vriendschappelijke relatiën met Groot-Brittanniën, niet wederom zal kunnen ingetrokken worden zonder klagten te veroorzaken, aan welke alsdan waarschijnelijk toegegeven zal behooren te worden.

Wanneer men nu het principe erkent, dat het gezegde zout tot instandhouding der rederijen aan de gestelde impositie moet onderhevig blijven, gelijk de aard der zake eh de vroegere ondervinding bewijst en voorschrijft,-zoo volgt hieruit, dat het afgaan van het principe de herstelling der vaart op de Spaansche en Portugeesche kusten zal tegenwerken en verhinderen.

En nadien het te hoopen is, dat de gezegde vaart reeds in 't aanstaande voorjaar aanvankelijk zal kunnen worden hervat en dat het dus allernoodzakelijkst is om deselve te faciliteeren door den aanvoer van zout door de scheepsreders aanlokkelijk te maken en aldus den tak van handel en navigatie te beschermen en aan te moedigen, zoo meenen wij, dat deze motrven van zoodanig

*) r. a., coll. Goldberg, 129.

Sluiten