Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Fransche bestuur gevigeerd hebbende wetten en reglementen als door de benoodigdheid, die daarvan in de naburige Belgische provinciën en bij de geallieerde legers ondervonden wordt,

dat de in dat artikel voor de consummateuis en voor de raffinaderijen evenzeer wenschelijke vermindering van prijs vooralsnog van geenen aanvoer uit Portugal of de Middellandsche Zee kan worden verwacht,

en dat er dus termen voorhanden zijn om den invoer van elders immers temporair te faciliteren en te begunstigen, — —> —■ —

hebben besloten en besluiten:

Art. i.

Onzen Commissaris-Generaal van Financiën wordt geautoriseerd om de vereischte orders te stellen, dat bij alteratie der bepalingen omtrent den invoer van zout, voorkomende bij ons besluit van 23 December 1813, no. 90 *), van het uit het rijk van Groot-BrittaWje aan te voeren rood of bruin berg- of klipzout, meest bekend onder den naam van ruw zout, geene andere of hoogere inkomende regten gevorderd of geheven worden dan die aan welken het Spaansch en Portugeesch zout onderworpen is, zullende deze bepahng mede toepasselijk worde gemaakt op de reeds werkelijk binnengevallene ladingen, omtrent eenigen van wèHcè wij bij requestëüjn geadieerd geworden.

Art. 2.

De evengemelde vennindering van regten op het Engelsche rood of bruin berg- of klipzout zal echter niet langer stand grijpen dan tot den laatsten Juny eerstkomende.

Art. 3.

Afschriften dezes enz.

No. 7. — 1814, Maart 13. — van hogendorp aan

clancarty «).

Le soussigné a eu ltonneur de recevoir le 28 février de S. Exc. 1'ambassadeur de S. M. britanique une note relative aux droits

*) Stsbl. no. 17. —Bij dit besluit werden de bepalingen der wet van 28 Mei 1809 gehandhaafd. (Art. 18.) 2) r. A., Buitenlandsche Zaken, 13 Maart 1814, no. 176.

Sluiten