Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het gouvernement oiider anderen ook het nadeel zoude worden toegebragt, dat het alle retorsie of liever bepalingen ten voordeele van den Hollandschen handel en scheepvaart onmogelijk aoude maken.

No. 9. — 1814, April 21. — NOTA VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE ROTTERDAM 1).

— —. —• —> Maar wat nu de klagten van het Engelsche gouvernement wegens de zaak betreft, Z. Exc. schijnt in deszelfs memorie*) vast te stellen, dat het klipzout bruikbaar is voor de visscherij van dat land; ondertusschen heeft Holland door het gebruik van Spaansch en Portugeesch zout tot het zouten van haring en visch zich in Duitschland en elders zooveel roem verworven, dat bij 'slands placaten verboden is met eenig ander buitenlandsch zout dan dat van Spanjen en Portugal den haring te zouten en in gewone tijden hebben de vischreeders onderling de surveillance ten dezen op eikanderen. Het argument derhalven, daaruit bij de memorie van Z. Exc. gemaakt en de redenering daarop gebouwd, vervalt geheel.

Evenzoo spreekt de memorie van de importantie van den uitvoer van klipzout voor Engeland. Om hierover te oordeelen zal men een opgenblik onderstellen, dat dit land deszelfs geheele behoefte van zout uit Engeland trekken moest; dezelve kan, ten hoogsten genomen, geschat worden op circa 1.200 tun 's maands, dat is dus 14.400 tun in het jaar, welke te Liverpool kosten 9/— per tun, is £ 6.480.—,

en de duty, daarop geheven wordende, */4 pB. per tun, £ 2.400.—, tezamen: £ 8.880.—, in de daad eene zoo bijster geringe som op de balans van den handel van het magtige en welvarende GrootBrittanniën, dat de zaak bijna de attentie van het verlichte gouvernement van Z.M. niet waardig is, en hierin is waarschijnlijk ook wel de reden te zoeken, dat nimmer te dezen opzigte klagten zijn voortgebragt geweest.

Z. Exc. poogt aan te toonen, dat de prohibitive regten geenszins nuttig zijn voor de Nederlandsche scheepvaart, doch het geheel doet zien, dat de minister ook ten dezen niet volkomen wel is geïnformeerd geworden.

iff;lüy».',B«itei-landsche Zaken, exh. 29 April 1814, no. 435. *) ZieIfc. ïo, noot U

Sluiten