Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een iegelijk, die met de Hollandsche scheepvaart bekend is, weet dat de vragtvaart der Hollanders ook voornamelijk daarin bestaan heeft, dat deszelver schepen Spanjen en Portugal voorzagen van de Oostzeesche producten en Noordsche waren.

Zedert den tijd dat meerdere beschaving en verhgting de scheepvaart der volkeren van het noorden heeft doen toenemen, moest deze natie in die vaart met dezelve wedijveren en door moderate vragten zich gedeeltelijk in dezelve handhaven.

Wanneer nu de Hollandsche schepen in de havens van Spanjen, Portugal en de Middelandsche Zee komende, gelijk niet zelden het geval was, dan namen dezelve toevlugt tot het zout, aan hetwelk steeds eene matige en billijke vragt te bevaren was; deze eenvoudige opgave is na waarheid, en de vragtvaart der Hollanders kon zich hierdoor staande houden.

[En zou dan nu het Engelsen gouvernement, dat voor dezen staat de gunstige gezindheid aan den dag legt, aan dezelve die voordeden voortaan willen ontnemen, zonder dat hetzelve voor de ingezetenen van Groot-Brittanniën eenig nut van aanbelang zoude opleveren eh alleen strekking hebben om de Deenen, Zweden en andere Noordsche natiën der Hollanderen vragtvaart te doen inneemen? Dit kan men naauwlijks van dit grootmoedig gouvernement onderstellen.

Maar behalven dat, —het ontbreekt niet aan bezwaren van deze zijde; onder de wetten, in Engeland gemaakt ten voordeele der Engelsche scheepvaart, bestaan er, welke in de daad geene andere strekking hebben dan om voor zekere producten van dit land den invoer in Engeland met Hollandsche schepen onmogelijk te maken, zooals bijvoorbeeld de regten op het koolzaad, in dit land gegroeid, welks regten op den invoer met Hollandsche schepen aan eene prohibitie gelijk staat. *

Het zijn deze en heele andere onderwerpen, welke zullen moeten behandeld worden dan, wanneer het de beide souvereinen zal behagen over een commerde-tractaat te handelen, en naien meent dat tot op dien tijd toe de zaak wegens het klipzout zoude behoren te blijven in haar geheel, aangezien het systhema van redprociteit misschien aanleiding zal kunnen geven tot sdukkingen, welke den handel en scheepvaart van beide zoo naauw verbondene natiën tot dien trap van luister en grootheid zouden kunnen opvoeren,

Sluiten