Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat zij gezamentlijk als 't ware vanzelfs den toon aan den handel en scheepvaart bleven geven.

No. 10. — 1814, April 27. — CONSIDERATIËN VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE AMSTERDAM *).

1 —1 i Wij moeten ons gedragen naar onze memorie, indertijd aan den Coninüssaris-generaal der Financiën gezonden, om te betoogen de nuttigheid, dat het Engelsen zout belast bleef *). Het heeft ons een aangenaam gevoel verwekt, dat men hangende de deliberatiën over dit onderwerp zich dadelijk bezig gehouden heeft met schepen te bevragtèn en misschien de attentie van het Engelsen gouvernement heeft gaande gemaakt over eene zaak, welke reeds meer dan eene eeuw op dien Voet heeft geëxsteerd en waarover misschien andersins nimmer eenig vertoog zoude gekomen zijn.

Het is voornamelijk de zouthandel met de zuidelijke landen, die gefavoriseerd moet worden, wijl wij naar Spanje en Portugal niet anders voeren als groove waren en terug bekomen fijne. Dat er dus veel meer scheer^nümte noodig is voor de vaart naar als van de zuidelijke landen, dat onze bodems, geene terugvragt vindende, naar de zoutplaatsen gaan, tot een geringen prijs inkopen en daardoor voordeel aan de reedereyen toebrengen (staat vast). De geheele periode in de memorie van den ambassadeur van Groot-Brittannië, dienende om te betoogen, dat het principe errorieus is, dat onze Hollandsche schepen goedkooper varen kunnen als die van andere natiën, behoeft niet wederlegd te worden, daar men dit niet als argument gebruiken moet om het systema, het EngebeUzout te belasten, te verdedigen.

De Engelsche ambassadeur wil uit de behoefte onzer visscherijen aanleiding nemen om te betoogen het pernicieuse van het Engelgelsch zout te verbieden, doch onze visscherijen hebben en kunnen geen gebruik van het klipzout maken, maar moeten het Portugeesch zout volstrekt gebruiken.

Het is ons steeds onze welberaden opinie, dat het.voor onze scheepvaart volstrekt noodig is de wetten op het zout te laten bestaan.

*) R. A., coll. Goldberg, 129. ») No. 4.

Sluiten