Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij hebben het allergrootste belang, zoo voor onzen vlas- en granenhandel als den vervoer van Noordsche producten naar de zuidelijke landen, dat de vragten goedkoop kunnen gesteld worden, en dit is niet mogelijk,, tenzij onze schepen in de terugbrenging van zout een waarborg vinden van de onkosten goed te kunnen maken.

Wat kan Engeland buiten dit eenige artikel aanvoeren om zich over onze wetten ten opzigte van haren handel te beklagen ? Zijn alle hare manufacturen hier niet tegens betaling van zeer matige regten geoorloofd in te voeren ? Kan een onzer fabrieken die bij hen invoeren zonder lasten te betalen, evenredig aan eene prohibitie?

Het is waar, boter, kaas, krap, voeren wij hun aan, doch zijn deze artikelen hun niet noodzakelijk? En indien Engeland deze producten van onzen grond bezwaarde, zoude dit althans ten opzichte van de eerste artikelen een Jast op de ingezetenen zijn, en wat het laatste aangaat, zoude men nog misschien kunnen beweren, dat zij hunne ververijen hierdoor benadeelden. Wij willen niet beslissen, of de Hollandsche krap hun van de uiterste noodzakelijkheid is, doch het is zeker, dat niettegenstaande de zoo höoge prijzen dit artikel bij de vernieuwing onzer betrekkingen zeer door hun gevraagd is geworden en de uitvoer allerbelangrijkst is. Is het voor de Hollandsche ingezetenen niet daarentegen een alleronaangenaamst gevoel, dat zij niet alleen in Engeland slechts de voortbrengselen hunner grond kunnen inbrengen, maar dat zij zelfs 't koolzaad, product van het land, niet kunnen invoeren met hunne eigene schepen als tegens betaling van een zwaar regt, waaraan dit zaad niet onderworpen is met Engelsche schepen ingevoerd ? —! —i (

Indien andere natiën evenals Engeland aan onze fabrieken weigerden de producten hunner nijverheid toe te laten of zoodanig bezwaarde, dat het met eene prohibitie overeenkwam, indien de volkeren onze schepen niet toelieten de voortbrengselen van andere landen tot hun te brengen, zou onze scheepvaart welhaast geheel vernietigd zijn.

Het systema van Engeland moge goed voor hun belang zijn, doch laten wij ook die maatregelen nemen mogen, welke wij voor onze welvaart raadzaam oordeelen. Het zoude ons dus aangenaam zijn, dat men uitstelde eene resolutie ten desen opzigte te nemen, tot het oogenblik daar is, dat er onderhandelingen over een com-

Sluiten