Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te lande wordt ingevoerd dan er stijfsel naar Engeland wordt uitgevoerd, dat Wij echter niet wel juist bepalen kunnen.

Zijnfe Exc. verlangt voorder, dat de producten van Engelands grond, bodem en fabrieken alhier op gelijken voet mogen en kunnen ingevoerd worden als gelijke articuls van andere landen komende.

Zoverre wij weten is aan dit verlangen thans volledig voldaan. Daar was geen artikel hoegenaamd, dat uit Engeland komende en hier te lande ingevoerd wordende, hetzij ruw, hetzij gefabriceerd, in de lijst van inkomende regten zwaarder was belast dan die uit eenig ander land komende, dan alleen het Engelsch klipzout, dat nU temporair van dien last is ontheven. Maar op wat grond dat Z. Exc. vorderen kan, dat dit artikel alhier onvoorwaardelijk en zonder tijdsbepaling van dien last worde ontheven, daar ih Engeland het geallegueerde artikel zulks maar voorwaardelijk en temporair is, begrijpen wij niet; tenzij zulke vordering steund op de volgende redeneeringen, die wij nog moeten ontleden.

De veronderstelling, alsof de Hollandsche wetgeving omtrend de inkomende rechten, indien men de Verhoogde regten op het klipzout wilde maintineeren om onze vaart in de Bogt van Frankrijk, de Spaansche en Middellandsche Zeeën te favoriseeren, op dien Voet voortgaande en strekking hebbende om de verafgelegene vaart ten kosten van de nabij ons zijnde te favoriseeren, ten laatsten zoude strekken om alle Engelsche articulen te weeren om die van verafgelegene gewesten aan te voeren, beeft, dunkt ons, wel geene refutatie noodig; ons tarief van inkomende regten bezwaard geen eenig Engelsch product boven dat eeniger andere natie, dientengevolge bedekken reeds hunne schepen onze rivieren. Daar dus de gevreesde zaak zelve wegvalt, moeten wij, dunkt ons, niet bevreesd zijn over eenige represailles, daaromtrend ih Engeland te nemen omtrent voortbrengselen van onzen grond, als meekrappen of vlassen.

Een zeer juiste reflectie maakt Z.Exc. echter op dit sujet, stellende dat indien dit regt alleenhjk gelegd is om de vaart in Hollandsche bodems te favoriseeren, waarom dat alsdan klipzout, in Hollandsche bodems aangevoerd wordende, niet exempt is.

Ons advys zoude dientengevolge daarop nederkomen: ïe om de ' provisioneele ontheffing van belasting van 't Engelsch klipzout

Sluiten