Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vooreerst te laten voortduren tot expiratie van den bepaalden termijn, waardoor alsdan actueel het Engelsch ruw zout met alle anderen gelijk staat; 2e om bij den invoer van alle geraffineerd zout, om het eeven waar vandaan en dus vooralle natiën gelijkelijk, ten stipsten en zonder eenige oogluiking hoegenaamd de bestaande regten te vorderen, om daardoor aan den eenen kant de zo importante branche van 's lands revenu, als is den impost op het geraffineerd zout, te secureeren en voor sluikerijen te beveiligen en aan den anderen kant daardoor den totalen ondergang onzer inlandsche zoutziederijen te voorkomen, waaraan weder onze scheepvaart vérknogt is.

No. —1814, December 13. — de raad van koophandel

en koloniën aan den koning

Wij stellen op den voorgrond de zoutziederijen, omdat dezen in aanraking zijn met alle de overige belangens en op wemig naa het middenpunt uitmaken van alle deze! ven.

Den aanvoer van het ruw zout is het aliment van haar bewerking, zij zijn benevens de visscherijen, die insgélijks veel ruw zout gebruiken, de kopers en, mogen wij 't eens zoo uitdrukken, de patronen van den buitenlandschen aanvoer; de visscherijen en de geheele Nederlandsche scheepvaart zijn voor een gedeelte hunner consumtie bij derzelver instandhouding geïnteresseerd; de consumtie van dit onontbeeriijjr, levensmiddel voor de geheele bevolking binnenslands en een aanzienlijk debiet rondom onze grenzen buitenslands vordert de mstandhouding van deze trafieken; in de plaatsen, waar zij zich bevinden, geeven zij veele handen werks door de consumtie van eene onmetelijke kwantiteit turf van de hoge veenen. Worden zij gesteld onder de trafieken, die de afgravingen en alzoo den landbouw bevorderen, hare ketels, ovens, enorme kuipen, manden en verdere werktuigen leveren groote voordeden voor den ambachtsman op. De instandhouding der zoutziederijen is alzoo een voornaam voorwerp van overweging.

Na de zoutziederijen noemen wij de consommateurs, en wdke consommateurs ! Alle de ingezetenen van Nederland, de visscherijen voor een gededte harer inzoutingen en voor de geheele con-

*) r. a„ coll, Goldberg, 13Q.

Sluiten